Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κύκλος. Υπολογισμός περιμέτρου και περιφέρειας (διάμετρος, ακτίνα)
Εισαγωγή CD / DVD σε Laptop που παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό σχήμα Κύκλος (μικρή περίμετρος)

Κύκλος. Υπολογισμός περιμέτρου και περιφέρειας (διάμετρος, ακτίνα)

Κύκλος περίμετρος – περιφέρεια. Υπολογισμός μήκους περιμέτρου κύκλου online. Γεωμετρία, μαθηματικός τύπος, διάμετρος, ακτίνα, εμβαδόν. Circumference of a circle calculator.

Υπολογισμός μήκους περιμέτρου – περιφέρειας κύκλου online

Circumference of a circle online calculator – calculations

Δεδομένα
Συντελεστής π
Ακτίνα κύκλου (r)
Αποτελέσματα
Διάμετρος κύκλου (d) =
Περίμετρος - περιφέρεια κύκλου (C) =
Εμβαδόν κύκλου (Α) =

Περίμετρος – περιφέρεια κύκλου. Μαθηματικός τύπος

Κυκλικός δίσκος λέγεται ο κύκλος μαζί με την επιφάνεια που κλείνει μέσα του. Για να βρούμε το μήκος για την περίμετρο – περιφέρεια (C)  ενός κύκλου χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο :

$$ C = 2 · π · r $$

Όπου, C (=περιφέρεια) η περίμετρος – περιφέρεια του κύκλου,  r  η ακτίνα και p (μαθηματική σταθερά που ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας προς τη διάμετρο ενός κύκλου και είναι με ακρίβεια οκτώ δεκαδικών ψηφίων ίσος με 3,14159265)

Κύκλος – Circle Shape

Ο κύκλος είναι μια κλειστή καμπύλη, που κάθε σημείο της απέχει εξίσου από ένα σημείο. Το σημείο αυτό λέγεται κέντρο του κύκλου.

Ακτίνα του κύκλου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου.

Κύκλος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία κύκλου: Περίμετρος - περιφέρεια, κέντρο, ακτίνα, διάμετρος ● Circle Shape Calculator

Διάμετρος του κύκλου (d) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου και περνά από το κέντρο.

Η διάμετρος κόβει τον κύκλο σε δύο ημικύκλια που είναι ίσα το ένα με το άλλο. Ένας κύκλος έχει άπειρες ακτίνες και άπειρες διαμέτρους.

Στον ίδιο κύκλο όλες οι ακτίνες είναι ίσες μεταξύ τους. Επίσης και όλες οι διάμετροι είναι ίσες μεταξύ τους.

Σε κάθε κύκλο η ακτίνα, την οποία ονομάζουμε r, είναι το μισό της διαμέτρου d, ενώ η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.

Στοιχεία κύκλου

Online #κύκλος #περίμετρος #περιφέρεια - #Υπολογισμός περιμέτρου και περιφέρειας - Γεωμετρία