Αρχική » Αφιερώματα - Ένθετα » Εγκυκλοπαίδεια » Ποιες είναι οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής κοινής ησυχίας
Άντρας κλείνει τα αυτιά του για να μην ακούει την φασαρία σε ώρες εκτός κοινής ησυχίας

Ποιες είναι οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής κοινής ησυχίας

Ώρες κοινής ησυχίας το καλοκαίρι και το χειμώνα. Ποιες είναι οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 για την θερινή και τη χειμερινή περίοδο.

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας το καλοκαίρι και το χειμώνα;

Ποιες είναι οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής κοινής ησυχίας το καλοκαίρι και το χειμώνα;

Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

Καλοκαίρι

Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.

Ώρες κοινής ησυχίας το καλοκαίρι (θερινή περίοδος). Τι ισχύει το καλοκαίρι για μεσημέρι και βράδυ:

  • Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
Ως ώρες κοινής ησυχίας και οι γενικές απαγορεύσεις 24ώρου χαρακτηρίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να δώσει ένας πολίτης ιδιαίτερη προσοχή να μην ενοχλήσει τρίτους με ηχορύπανση.
Χειμώνας

Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

Ώρες κοινής ησυχίας το χειμώνα (χειμερινή περίοδος). Τι ισχύει το χειμώνα για μεσημέρι και βράδυ:

  • Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης, διώκονται σε βαθμό πταίσματος.

Προς τούτο οι πολίτες δύνανται να απευθύνονται στην Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης, καθώς και να υποβάλλουν Έγκληση σε βάρος των παραβατών.

Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας – ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδαφ. β’, στ και 5 του Ν.1481/1984 (Α- 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1590/1986 (Α-49) και το άρθρο 36 του Ν.2168/1993 (Α-147).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν.445/1937 (Α-22) «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (Α- 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α- 154).

4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Αποσκοπώντας στην προστασία της κοινής ησυχίας των πολιτών αποφασίζουμε:

Ώρες κοινής ησυχίας. Άρθρο 3 – Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα Α.Δ. 3/96 (1023/2/37-ια/08.01.1996) (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’)

Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας – Απαγορεύσεις

Άρθρο 1

Άρθρο 1 | Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας – Απαγορεύσεις

1. Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:

α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 ως 17.30 και από 23.00 έως 07.00.

β. Κατά την χειμερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30.

2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

3. Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται:

α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.

β. Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδεις εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

γ. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

δ. Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενεία, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.

ε. Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ κλπ.) η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.

στ. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

Γενικές απαγορεύσεις & υποχρεώσεις – Τι απαγορεύεται όλο το 24ώρο;

Άρθρο 2

Άρθρο 2 – Γενικές απαγορεύσεις & υποχρεώσεις.

1. Απαγορεύεται καθ’ όλες τις ώρες του 24ωρου:

α. Το ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια στους δρόμους, στις πλατείες, και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους που προκαλούν θόρυβο.

«β. Η διαλάληση με τη χρήση μεγάφωνων ή άλλων ηχητικών οργάνων από μικροπωλητές, εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό αυτών των πωλουμένων ειδών, του επαγγέλματος ή των παρεχομένων υπηρεσιών τους, καθώς και η, με τα ίδια μέσα, αναγγελία από οποιοδήποτε πρόσωπο περί της τελέσεως καλλιτεχνικών, θεατρικών ή μουσικών παραστάσεων, θεαμάτων και λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεως ή επιδείξεων».

γ. Η διαλάληση από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των καταστημάτων των πωλουμένων ειδών ή των προσφερομένων υπηρεσιών, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με φωνές και επικλήσεις.

Όταν διαπράττεται παράβαση των ανωτέρω από υπαλλήλους, συνυπεύθυνοι είναι και οι διευθυντές των καταστημάτων.

2. Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργοστασίων, εργαστηρίων, δημοσίων κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων υποχρεούνται όπως, με μηχανικά ή άλλα πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση κλπ.) περιστέλλουν στο ελάχιστο δυνατό όριο του θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία αυτών.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες οικιών, όταν από την λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού ή άλλων μηχανημάτων, προκαλείται θόρυβος, από τον οποίο διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

3. Οι «κάτοχοι» κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων.

4. Οι αρμόδιοι για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών ηχητικών συστημάτων ασφαλείας σε ιδιωτικά και δημόσια οικήματα ή αυτοκίνητα υποχρεούνται να τοποθετούν, ελέγχουν και ρυθμίζουν αυτά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη λειτουργία τους.

Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας | Δημόσια κέντρα

Άρθρο 3

Άρθρο 3 – Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα.

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.

Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.

Ώρες λειτουργίας σινεμά & θεάτρων. Οι κυρώσεις για τους παραβάτες

Άρθρο 4

Ώρες λειτουργίας Κινηματογράφων – Θεάτρων.

1. Απαγορεύεται η λειτουργία των κινηματογράφων πέραν της 24.00 ώρας, πλην των πόλεων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, στις οποίες μπορούν να λειτουργούν, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι την 00.30 ώρα κατά τη χειμερινή περίοδο και 00.45 ώρα κατά τη θερινή περίοδο.

2. Οι ώρες λειτουργίας των θεάτρων καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Α.Ν. 446/1937 (ΦΕΚ Α-23) «περί Θεάτρων».

3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία των μεγαφώνων σε ένταση μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των θεάτρων, σε καμία όμως περίπτωση δεν θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία.

Άρθρο 5

Άρθρο 5 – Κυρώσεις για τους παραβάτες. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν.1481/1984, εφόσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.

Άρθρο 6

Άρθρο 6 – Καταργούμενες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη Αστυνομική Διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο.

Άρθρο 7

Άρθρο 7 – Ισχύς. Η παρούσα ισχύει στην περιοχή αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 1996

Ο Αρχηγός

Αντιστράτηγος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ

Ποιες είναι οι #ώρες κοινής ησυχίας τη καλοκαιρινή περίοδο #Καλοκαίρι #Αστυνομία