Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κύκλος εμβαδόν. Υπολογισμός online εμβαδού, διαμέτρου, περιφέρειας
Χαλί με αποτύπωση του αριθμού π 3,1415 παραπέμπει νοητά στο γεωμετρικό σχήμα Κύκλος (εμβαδόν, διάμετρος, ακτίνα, περιφέρεια)

Κύκλος εμβαδόν. Υπολογισμός online εμβαδού, διαμέτρου, περιφέρειας

Υπολογίστε online τις βασικές παραμέτρους του Κύκλου, εμβαδόν, διάμετρος, περιφέρεια, γνωρίζοντας μία από αυτές τις παραμέτρους υπολογίζουμε τις άλλες δύο.

Κύκλος, υπολογίστε εμβαδόν, διάμετρος, περιφέρεια

Κύκλος επίλυση – online circle calculator

Δώστε μία από τις παραμέτρους του κύκλου (περιφέρεια ή διάμετρος ή εμβαδόν) και υπολογίστε τις άλλες δύο. Οι υποδιαστολές με τελεία

Εμβαδόν
Διάμετρος
Περιφέρεια

Γεωμετρικό σχήμα Κύκλος – Wikipedia

Κύκλος ή περιφέρεια με κέντρο Κ και ακτίνα ρ, είναι το γεωμετρικό σχήμα που απαρτίζεται από τα σημεία του επιπέδου που ισαπέχουν από το Κ απόσταση ρ.

Συμβολίζουμε C (Κ,ρ). Με εναλλακτική διατύπωση, ο κύκλος ορίζεται ως ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από ένα δεδομένο σημείο.

Online Υπολογισμός | HelpPost.gr

Κάθε σημείο Μ του επιπέδου του κύκλου C(Κ,ρ) για το οποίο ισχύει ΜΚ < ρ, λέγεται εσωτερικό σημείο του κύκλου. Αντίστοιχα κάθε σημείο Ν του επιπέδου για το οποίο ΝΚ > ρ λέγεται εξωτερικό σημείο του κύκλου.

Το σύνολο των εσωτερικών σημείων του κύκλου ονομάζεται εσωτερικό του κύκλου και ο κύκλος μαζί με το εσωτερικό του λέγεται κυκλικός δίσκος.

Ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία ενός κύκλου λέγεται χορδή του κύκλου. Όταν αυτή περιέχει το κέντρο του, λέγεται διάμετρος και τα άκρα της χαρακτηρίζονται αντιδιαμετρικά.

Κατά τον Ευκλείδη (Στοιχεία, βιβλίο πρώτο), «Κύκλος εστί σχήμα επίπεδον υπό μιας γραμμής περιεχόμενον [ή καλείται περιφέρεια], πρός ήν αφ’ενός σημείου τών εντός τού σχήματος κειμένων πάσαι αι προσπίπτουσαι ευθείαι [πρός τήν τού κύκλου περιφέρειαν] ίσαι αλλήλαις εισίν.

Κέντρον δε τού κύκλου το σημείον καλείται. Διάμετρος δε του κύκλου εστίν ευθεία τις διά τού κέντρου ηγμένη και περατουμένη εφ’ εκάτερα τά μέρη υπό τής τού κύκλου περιφερείας, ήτις καί δίχα τέμνει τόν κύκλον».

Στον παραπάνω ορισμός ο Ευκλείδης ταυτίζει τον κύκλο με τον δίσκο. Για αυτό το λόγο εμφανίζεται ο όρος περιφέρεια.

Με άλλα λόγια οι λέξεις περιφέρεια και κύκλος περίγραφαν στην αρχαιότητα αυτά που σε σημερινή ορολογία λέμε κύκλος και δίσκος αντίστοιχα – Wikipedia

Online υπολογίστε - #Κύκλος, #Εμβαδόν, #διάμετρος, ακτίνα, #περιφέρεια