Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κυκλικό τμήμα – Υπολογισμός. Περίμετρος, εμβαδόν, τόξο, χορδή, γωνία
Ουράνιο τόξο σε καταπράσινο λιβάδι σχηματίζει νοητά το γεωμετρικό σχήμα «κυκλικό τμήμα» (περίμετρος, εμβαδόν, τόξο, χορδή)

Κυκλικό τμήμα – Υπολογισμός. Περίμετρος, εμβαδόν, τόξο, χορδή, γωνία

Κυκλικό τμήμα. Υπολογισμός κυκλικού τμήματος online, ακτίνα, περίμετρος, εμβαδόν, ύψος, τόξο, χορδή, γωνία κλπ με 3 τρόπους. Circular segment calculator.

Κυκλικό τμήμα. Υπολογισμός περίμετρος, εμβαδόν, τόξο, χορδή, γωνία

Circular segment online calculator – calculations

Υπολογισμός των διαφόρων παραμέτρων ενός κυκλικού τμήματος με 3 διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τα δεδομένα – παραμέτρους που γνωρίζουμε.

1

Γνωρίζοντας την ακτίνα (r) και τις μοίρες της γωνίας (a)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Ακτίνα κύκλου (r)
Γωνία (a) σε μοίρες 
Αποτελέσματα
Γωνία (a) σε ακτίνια =
Μήκος χορδής  (c) =
Υψος κυκλικού τμήματος (h) =
Μήκος κυκλικού τόξου (L) =
Περίμετρος κυκλικού τμήματος  (P) =
Εμβαδόν κυκλικού τμήματος (A) =
Η περίμετρος όλου του κύκλου =
Εμβαδόν όλου του κύκλου =
Ποσοστό Κυκλ.Τμήματος επί κύκλου =
2

Γνωρίζοντας την χορδή (c) και το ύψος (h)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Υψος κυκλικού τμήματος (h)
Μήκος χορδής  (c)
Αποτελέσματα
Ακτίνα κύκλου (r) =
Γωνία (a) σε μοίρες  =
Γωνία (a) σε ακτίνια =
Μήκος κυκλικού τόξου (L) =
Περίμετρος κυκλικού τμήματος  (P) =
Εμβαδόν κυκλικού τμήματος (A) =
Η περίμετρος όλου του κύκλου =
Εμβαδόν όλου του κύκλου =
Ποσοστό Κυκλ.Τμήματος επί κύκλου =
3

Γνωρίζοντας την ακτίνα (r) και το ύψος (h)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Υψος κυκλικού τμήματος (h)
Ακτίνα κύκλου (r) 
Αποτελέσματα
Γωνία (a) σε μοίρες  =
Γωνία (a) σε ακτίνια =
Μήκος χορδής  (c) =
Μήκος κυκλικού τόξου (L) =
Περίμετρος κυκλικού τμήματος  (P) =
Εμβαδόν κυκλικού τμήματος (A) =
Η περίμετρος όλου του κύκλου =
Εμβαδόν όλου του κύκλου =
Ποσοστό Κυκλ.Τμήματος επί κύκλου =

Υπολογισμός – κυκλικό τμήμα ενός κύκλου online

Circular segment calculator – math formula

Ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία ενός κύκλου λέγεται χορδή του κύκλου

Όταν αυτή περιέχει το κέντρο του, λέγεται διάμετρος και τα άκρα της χαρακτηρίζονται αντιδιαμετρικά. Κάθε χορδή σε κύκλο είναι μικρότερη ή ίση της διαμέτρου.

Το μήκος της διαμέτρου είναι ίσο με δύο ακτίνες. Από τον ορισμό της, προκύπτει ότι η διάμετρος είναι η μεγαλύτερη χορδή σε έναν κύκλο.

Circular segment formulas – Μαθηματικοί τύποι

Εμβαδόν κυκλικού τμήματος (A)  – Area  :
$$ A = 1/2 · r^2 · (a - sin(a)) $$

Μήκος τόξου (L) – Arc length :
$$ L = a · r $$

Μήκος χορδής (c) – Chord length :
$$ c = 2 · r · sin(a/2) $$ και
$$ c = 2 · √{r^2 - d^2} $$

Ύψος κυκλικού τμήματος (h) – Segment height :
$$ h = r · (1 - cos (a/2)) $$

Ακτίνα κυκλικού τμήματος (r) – segment radius :
$$ r = h / 2 + c^2/(8 · h) $$

Γωνία κυκλικού τμήματος – χορδής (a) – segment angle :
$$ a = arcsin (c/(2 · r)) $$

Περίμετρος κυκλικού τμήματος  (P) – segment perimeter:
$$ P = c + L $$

Κυκλικό τμήμα και χορδή κύκλου - Γεωμετρία ● Chord length of circle - Circular segment formulas

Όπου για τους ανωτέρω μαθηματικούς τύπου ισχύει :

 • A = το εμβαδόν επιφάνειας του κυκλικού τμήματος
 • L = το μήκος του τόξου του κυκλικού τμήματος
 • c = το μήκος της χορδής του κυκλικού τμήματος
 • h = το ύψος του κυκλικού τμήματος
 • P =  το μήκος της περιμέτρου του κυκλικού τμήματος
 • r = Είναι η ακτίνα το κύκλου – κυκλικού τμήματος
 • a = Είναι η γωνία που σχηματίζει με το κέντρο η χορδή – κυκλικό τμήμα
 • d = Είναι η κάθετη απόσταση από τη χορδή στο κέντρο κύκλου

Τι είναι ο κύκλος

Ο κύκλος είναι μια κλειστή καμπύλη, που κάθε σημείο της απέχει εξίσου από ένα σημείο. Το σημείο αυτό λέγεται κέντρο του κύκλου. Ακτίνα του κύκλου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου.

Κύκλος - Circle Shape

Διάμετρος του κύκλου (d) λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου και περνά από το κέντρο.

Η διάμετρος κόβει τον κύκλο σε δύο ημικύκλια που είναι ίσα το ένα με το άλλο. Ένας κύκλος έχει άπειρες ακτίνες και άπειρες διαμέτρους.

Στον ίδιο κύκλο όλες οι ακτίνες είναι ίσες μεταξύ τους. Επίσης και όλες οι διάμετροι είναι ίσες μεταξύ τους.

Σε κάθε κύκλο η ακτίνα, την οποία ονομάζουμε r, είναι το μισό της διαμέτρου d, ενώ η διάμετρος είναι διπλάσια της ακτίνας.

Στοιχεία κύκλου

 • r = η ακτίνα του κύκλου
 • C = η περιφέρεια – περίμετρος του κύκλου
 • A = το εμβαδόν του κύκλου
 • π = pi = 3.14159
 • √ = τετραγωνική ρίζα
 • L = μήκος τόξου σε μοίρες
Online Κυκλικό τμήμα - #Υπολογισμός #περίμετρος #εμβαδόν, τόξο, χορδή, #γωνία