Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Ημισφαίριο στερεό. Υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, περιφέρεια. Hemisphere
Μπολ κουζίνας με μεταλλικό πλέγμα σε σχήμα του γεωμετρικού στερεού Ημισφαίριο | Hemisphere Bowl

Ημισφαίριο στερεό. Υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, περιφέρεια. Hemisphere

Ημισφαίριο στερεό. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας, καμπύλου τμήματος & βάσης, μήκος ακτίνας, περιφέρεια βάσης, όγκος, online, τύποι κά.Hemisphere Calculator

Ημισφαίριο στερεό. Υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, περιφέρεια, ακτίνα

Σφαίρα ονομάζεται ο γεωμετρικός τύπος των σημείων που απέχουν σταθερή απόσταση ρ από ένα σημείο Ο στον τρισδιάστατο χώρο.

Ημισφαίριο, είναι μία από τις δύο σφαιρικές περιοχές που ορίζει ένας μέγιστος κύκλος της σφαίρας.

Total surface area & Volume of hemisphere shape

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πέντε διαφορετικούς υπολογισμούς, ανάλογα με το ποιες παράμετροι – δεδομένα του ημισφαιρίου μας είναι κάθε φορά γνωστοί.

1 Γνωρίζοντας την ακτίνα (r) του ημισφαίριου

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου  (r)
Αποτελέσματα
Μήκος περιμέτρου βάσης ημισφαίριου  (C) = 
Εμβαδόν βάσης ημισφαίριου (Β) =
Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαίριου (Α) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαίριου (K) =
Όγκος ημισφαίριου (V) =

2 Γνωρίζοντας τον όγκο (V) του ημισφαίριου

Δεδομένα
Συντελεστής π
Όγκος ημισφαίριου (V)
Αποτελέσματα
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου  (r) =
Μήκος περιμέτρου βάσης ημισφαίριου  (C) = 
Εμβαδόν βάσης ημισφαίριου (Β) =
Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαίριου (Α) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαίριου (K) =

3 Γνωρίζοντας το εμβαδόν (Α) της καμπυλωτής επιφάνειας του ημισφαίριου 

Δεδομένα
Συντελεστής π
Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαίριου (Α)
Αποτελέσματα
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου  (r) =
Μήκος περιμέτρου βάσης ημισφαίριου  (C) = 
Εμβαδόν βάσης ημισφαίριου (Β) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαίριου (K) =
Όγκος ημισφαίριου (V) =

4 Γνωρίζοντας το εμβαδόν (K)  της συνολικής επιφάνειας του ημισφαίριου

Δεδομένα
Συντελεστής π
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαίριου (K)
Αποτελέσματα
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου  (r) =
Μήκος περιμέτρου βάσης ημισφαίριου  (C) = 
Εμβαδόν βάσης ημισφαίριου (Β) =
Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαίριου (Α) =
Όγκος ημισφαίριου (V) =

5 Γνωρίζοντας το μήκος της περιμέτρου (C) της βάσης του ημισφαίριου 

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος περιμέτρου βάσης ημισφαίριου  (C) 
Αποτελέσματα
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου  (r) =
Εμβαδόν βάσης ημισφαίριου (Β) =
Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαίριου (Α) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαίριου (K) =
Όγκος ημισφαίριου (V) =

Ημισφαίριο – στερεό – τρισδιάστατο σχήμα – Hemisphere Shape

Ημισφαίριο είναι μία από τις δύο σφαιρικές περιοχές που ορίζει ένας μέγιστος κύκλος της σφαίρας.

Ημισφαίριο στερεό. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας, καμπύλου τμήματος & βάσης, μήκος ακτίνας, περιφέρεια βάσης, όγκος, online, τύποι κά.Hemisphere CalculatorΣφαίρα ονομάζεται ο γεωμετρικός τύπος των σημείων που απέχουν σταθερή απόσταση ρ από ένα σημείο Ο στον τρισδιάστατο χώρο.

Το σημείο Ο ονομάζεται και κέντρο της σφαίρας και η απόσταση ρ ακτίνα. Ως διάμετρος της σφαίρας ορίζεται το διπλάσιο της ακτίνας της και είναι η μέγιστη δυνατή απόσταση δύο σημείων της.

Η σφαίρα είναι μια δισδιάστατη κλειστή επιφάνεια στον τρισδιάστατο χώρο. | via

Όγκος ημισφαιρίου (V) – μαθηματικός τύπος | Volume of a hemisphere

Ο όγκος του ημισφαίριου δίνεται από τον μαθηματικό τύπο :

$$ V= (2/3) · π · r^3 $$

Ημισφαίριο εμβαδόν επιφάνειας – μαθηματικός τύπος

Total surface area – curved surface area  – base surface area, of a hemisphere

Το εμβαδόν επιφάνειας του ημισφαιρίου δίνεται από τους παρακάτω μαθηματικούς τύπους – τμηματικά  :

1. Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαιρίου (Α) : $$ A = 2 · π · r^2 $$ 2. Εμβαδόν επιφάνειας βάσης ημισφαιρίου (Β) = $$ B = π · r^2 $$ 3. Αρα, Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαιρίου (K) = $$ K = A + B = (2 · π · r^2) + (π · r^2) = 3 · π · r^2 $$

Περίμετρος (C) – περιφέρειας της βάσης του ημισφαιρίου

Circumference of the base of a hemisphere

Η περίμετρος – περιφέρεια του ημισφαιρίου (μήκος)  δίνεται από τον μαθηματικό τύπο :
$$ C = 2 · π · r $$

Ακτίνα (r) ημισφαιρίου | Radius of a hemisphere

Το μήκος της ακτίνας του ημισφαιρίου δίνεται από τους κάτωθι μαθηματικούς τύπους (χρήση ανάλογα με τις 5 περιπτώσεις του ανωτέρω calculator)  :

$$ r = √^3{(3 · V)/(2 · π)} $$ $$ r = √{A/(2 · π)} $$ $$ r = √{K/(3 · π)} $$ $$ r = C/(2 · π) $$

Όπου για τους παραπάνω υπολογισμούς – μαθηματικούς τύπους :

  • r = radius | Η ακτίνα του ημισφαιρίου
  • C = base circumference | Περιφέρεια / περίμετρος βάσης ημισφαιρίου
  • V = volume | Ο όγκος του ημισφαιρίου
  • A = curved surface area | Το εμβαδόν επιφάνειας του καμπύλου τμήματος
  • B = base surface area | Το εμβαδόν επιφάνειας της βάσης του ημισφαιρίου
  • K = total surface area | Συνολικό εμβαδόν επιφάνειας ημισφαιρίου
  • π = pi = 3.14159 | Η μαθηματική σταθερά
  • √ = square root | Τετράγωνικη ρίζα
Μοναδικές Προσφορές του 11888 giaola
Βιολογικός Καθαρισμός Αυτοκινήτου. Εσωτερικός καθαρισμός αυτοκινήτου από πιστοποιημένους επαγγελματίες στο χώρο σου, στην Αττική.
Απεντόμωση Χώρου. Ολοκληρωμένη απεντόμωση χώρου 90 τ.μ. από πιστοποιημένους επαγγελματίες στην Αττική
Online #ημισφαίριο στερεό - Υπολογισμός #εμβαδόν #όγκος #περιφέρεια. Hemisphere