Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Ημισφαίριο στερεό. Υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, περιφέρεια. Hemisphere
Μπολ κουζίνας με μεταλλικό πλέγμα σε σχήμα του γεωμετρικού στερεού Ημισφαίριο | Hemisphere Bowl

Ημισφαίριο στερεό. Υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, περιφέρεια. Hemisphere

Ημισφαίριο στερεό. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας, καμπύλου τμήματος & βάσης, μήκος ακτίνας, περιφέρεια βάσης, όγκος, online, τύποι κά.Hemisphere Calculator

Ημισφαίριο στερεό. Υπολογισμός εμβαδόν, όγκος, περιφέρεια, ακτίνα

Σφαίρα ονομάζεται ο γεωμετρικός τύπος των σημείων που απέχουν σταθερή απόσταση ρ από ένα σημείο Ο στον τρισδιάστατο χώρο.

Ημισφαίριο, είναι μία από τις δύο σφαιρικές περιοχές που ορίζει ένας μέγιστος κύκλος της σφαίρας.

Total surface area & Volume of hemisphere shape

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πέντε διαφορετικούς υπολογισμούς, ανάλογα με το ποιες παράμετροι – δεδομένα του ημισφαιρίου μας είναι κάθε φορά γνωστοί.

1

Γνωρίζοντας την ακτίνα (r) του ημισφαίριου

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου  (r)
Αποτελέσματα
Μήκος περιμέτρου βάσης ημισφαίριου  (C) = 
Εμβαδόν βάσης ημισφαίριου (Β) =
Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαίριου (Α) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαίριου (K) =
Όγκος ημισφαίριου (V) =
2

Γνωρίζοντας τον όγκο (V) του ημισφαίριου

Δεδομένα
Συντελεστής π
Όγκος ημισφαίριου (V)
Αποτελέσματα
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου  (r) =
Μήκος περιμέτρου βάσης ημισφαίριου  (C) = 
Εμβαδόν βάσης ημισφαίριου (Β) =
Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαίριου (Α) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαίριου (K) =
3

Γνωρίζοντας το εμβαδόν (Α) της καμπυλωτής επιφάνειας του

Δεδομένα
Συντελεστής π
Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαίριου (Α)
Αποτελέσματα
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου  (r) =
Μήκος περιμέτρου βάσης ημισφαίριου  (C) = 
Εμβαδόν βάσης ημισφαίριου (Β) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαίριου (K) =
Όγκος ημισφαίριου (V) =
4

Γνωρίζοντας το εμβαδόν (K)  της συνολικής επιφάνειας του

Δεδομένα
Συντελεστής π
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαίριου (K)
Αποτελέσματα
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου  (r) =
Μήκος περιμέτρου βάσης ημισφαίριου  (C) = 
Εμβαδόν βάσης ημισφαίριου (Β) =
Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαίριου (Α) =
Όγκος ημισφαίριου (V) =
5

Γνωρίζοντας το μήκος της περιμέτρου (C) της βάσης του

Δεδομένα
Συντελεστής π
Μήκος περιμέτρου βάσης ημισφαίριου  (C) 
Αποτελέσματα
Μήκος ακτίνας ημισφαίριου  (r) =
Εμβαδόν βάσης ημισφαίριου (Β) =
Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαίριου (Α) =
Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαίριου (K) =
Όγκος ημισφαίριου (V) =

Ημισφαίριο – στερεό – τρισδιάστατο σχήμα – Hemisphere Shape

Ημισφαίριο είναι μία από τις δύο σφαιρικές περιοχές που ορίζει ένας μέγιστος κύκλος της σφαίρας.

Ημισφαίριο στερεό. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας, καμπύλου τμήματος & βάσης, μήκος ακτίνας, περιφέρεια βάσης, όγκος, online, τύποι κά.Hemisphere CalculatorΣφαίρα ονομάζεται ο γεωμετρικός τύπος των σημείων που απέχουν σταθερή απόσταση ρ από ένα σημείο Ο στον τρισδιάστατο χώρο.

Το σημείο Ο ονομάζεται και κέντρο της σφαίρας και η απόσταση ρ ακτίνα. Ως διάμετρος της σφαίρας ορίζεται το διπλάσιο της ακτίνας της και είναι η μέγιστη δυνατή απόσταση δύο σημείων της.

Η σφαίρα είναι μια δισδιάστατη κλειστή επιφάνεια στον τρισδιάστατο χώρο. | via

Όγκος ημισφαιρίου (V) – μαθηματικός τύπος | Volume of a hemisphere

Ο όγκος του ημισφαίριου δίνεται από τον μαθηματικό τύπο :

$$ V= (2/3) · π · r^3 $$

Ημισφαίριο εμβαδόν επιφάνειας – μαθηματικός τύπος

Total surface area – curved surface area  – base surface area, of a hemisphere

Το εμβαδόν επιφάνειας του ημισφαιρίου δίνεται από τους παρακάτω μαθηματικούς τύπους – τμηματικά  :

1. Εμβαδόν καμπυλωτής επιφάνειας ημισφαιρίου (Α) : $$ A = 2 · π · r^2 $$ 2. Εμβαδόν επιφάνειας βάσης ημισφαιρίου (Β) = $$ B = π · r^2 $$ 3. Αρα, Εμβαδόν συνολικής επιφάνειας ημισφαιρίου (K) = $$ K = A + B = (2 · π · r^2) + (π · r^2) = 3 · π · r^2 $$

Περίμετρος (C) – περιφέρειας της βάσης του ημισφαιρίου

Circumference of the base of a hemisphere

Η περίμετρος – περιφέρεια του ημισφαιρίου (μήκος)  δίνεται από τον μαθηματικό τύπο :
$$ C = 2 · π · r $$

Ακτίνα (r) ημισφαιρίου | Radius of a hemisphere

Το μήκος της ακτίνας του ημισφαιρίου δίνεται από τους κάτωθι μαθηματικούς τύπους (χρήση ανάλογα με τις 5 περιπτώσεις του ανωτέρω calculator)  :

$$ r = √^3{(3 · V)/(2 · π)} $$ $$ r = √{A/(2 · π)} $$ $$ r = √{K/(3 · π)} $$ $$ r = C/(2 · π) $$

Όπου για τους παραπάνω υπολογισμούς – μαθηματικούς τύπους :

  • r = radius | Η ακτίνα του ημισφαιρίου
  • C = base circumference | Περιφέρεια / περίμετρος βάσης ημισφαιρίου
  • V = volume | Ο όγκος του ημισφαιρίου
  • A = curved surface area | Το εμβαδόν επιφάνειας του καμπύλου τμήματος
  • B = base surface area | Το εμβαδόν επιφάνειας της βάσης του ημισφαιρίου
  • K = total surface area | Συνολικό εμβαδόν επιφάνειας ημισφαιρίου
  • π = pi = 3.14159 | Η μαθηματική σταθερά
  • √ = square root | Τετράγωνικη ρίζα
Online #ημισφαίριο στερεό - Υπολογισμός #εμβαδόν #όγκος #περιφέρεια. Hemisphere