Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Σφαίρα. Υπολογισμός όγκου σφαίρας online (ακτίνα, διάμετρος, κέντρο)
Σφαίρες σε διάταξη παραπέμπουν νοητά στο γεωμετρικό στερεό της Σφαίρας και τον όγκο της

Σφαίρα. Υπολογισμός όγκου σφαίρας online (ακτίνα, διάμετρος, κέντρο)

Σφαίρα υπολογισμός όγκου σφαίρας online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα. Ακτίνα, διάμετρος, κέντρο σφαίρας. Μαθηματικός τύπος. Volume of sphere.

Σφαίρα online υπολογισμός όγκου – Γεωμετρικά Στερεά

Volume of sphere  – Calculators online for geometric solids

Δεδομένα
Σταθερά π
Ακτίνα (r)
Αποτελέσματα
Όγκος σφαίρας (V)

Σφαίρα  – Γεωμετρία – Στερεομετρία

Σφαίρα ονομάζεται ο γεωμετρικός τύπος των σημείων που απέχουν σταθερή απόσταση ρ από ένα σημείο Ο στον τρισδιάστατο χώρο.

Το σημείο Ο ονομάζεται και κέντρο της σφαίρας και η απόσταση ρ ακτίνα. Ως διάμετρος της σφαίρας ορίζεται το διπλάσιο της ακτίνας της και είναι η μέγιστη δυνατή απόσταση δύο σημείων της.

Η σφαίρα είναι μια δισδιάστατη κλειστή επιφάνεια στον τρισδιάστατο χώρο. Μια σφαιρική επιφάνεια έχει καμπυλότητα τέτοια που δεν επιτρέπει την ύπαρξη επίπεδου αναπτύγματος, όπως απέδειξε ο Αρχιμήδης. | via

Όγκος Σφαίρας (V) μαθηματικός τύπος – Γεωμετρία

Σφαίρα σχήμα με ακτίνα r - Γεωμετρία ● Sphere shape

Ο όγκος της σφαίρας δίνεται από τον μαθηματικό τύπο :

Όγκος Σφαίρας μαθηματικός τύπος (ακτίνα, π = 3,1415927) - Γεωμετρία ● Volume of sphere

r = ακτίνα
π = 3,1415927

Εμβαδόν καμπύλου τμήματος σφαίρας – μαθηματικός τύπος

Το εμβαδόν του καμπύλου τμήματος της σφαίρας δίνεται από τον μαθηματικό τύπο :

Εμβαδόν Σφαίρας μαθηματικός τύπος (ακτίνα, π = 3,1415927) - Γεωμετρία ● Curved surface area of a sphere

Ορολογία Σφαίρας – Μπάλα. Σφαιρικός φλοιός, Φυσαλίδα, Ημισφαίριο

Μπάλα ονομάζεται το σύνολο των εσωτερικών σημείων μιας σφαίρας.

Δηλαδή είναι ο τρισδιάστατος χώρος εντός μιας σφαίρας, αντίστοιχα όπως ο δίσκος είναι η δισδιάστατη επιφάνεια εντός του κύκλου.

Μπορεί να είναι κλειστή, δηλαδή να συμπεριλαμβάνει τα σημεία της σφαίρας.

Μπορεί να είναι ανοιχτή, δηλαδή να μη συμπεριλαμβάνει τα σημεία της σφαίρας.

Η μπάλα καταχρηστικά μπορεί να λεχθεί σφαίρα.

Συμπαγής σφαίρα

Καταχρηστικός όρος που χρησιμοποιείται αντί του όρου μπάλα.

Σφαιρικός φλοιός

Σε αντιδιαστολή με τον παραπάνω όρο σημαίνει την επιφάνεια της μπάλας, δηλαδή τη σφαίρα με την αυστηρή μαθηματική έννοια.

Φυσαλίδα

Εννοείται συνήθως ότι το σύνολο των εξωτερικών σημείων μιας σφαίρας είναι υλικό, ενώ το εσωτερικό της σφαίρας όχι, το οποίο ονομάζεται φυσαλίδα.

Ημισφαίριο

Ημισφαίριο – Μία από τις δύο σφαιρικές περιοχές που ορίζει ένας μέγιστος κύκλος της σφαίρας.

#Σφαίρα #υπολογισμός όγκου σφαίρας online. #Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό - #σχήμα