Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κύβος όγκος. Υπολογισμός όγκου, κυβικά κύβου online. Γεωμετρία Στερεά
Black And Green Wallpaper σε μορφή του γεωμετρικού στερεού Κύβος

Κύβος όγκος. Υπολογισμός όγκου, κυβικά κύβου online. Γεωμετρία Στερεά

Κύβος υπολογισμός όγκου online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα. Βάση, ύψος, ακμές, κυβικά, μαθηματικός τύπος κλπ. Volume of cube online calculator.

Κύβος υπολογισμός όγκου – γεωμετρικά στερεά

Volume of cube calculation – online calculator

Δεδομένα
Πλευρά / ακμή Κύβου (a)
Αποτελέσματα
Εμβαδόν επιφανειών (Ε)
Όγκος κύβου (V)

Κύβος – Γεωμετρία – Στερεομετρία

Ο κύβος (ή κανονικό εξάεδρο) είναι ένα από τα Πλατωνικά στερεά. Έχει έξι έδρες, οι οποίες είναι ίσες, οκτώ κορυφές και δώδεκα ακμές.

Οι δίεδρες γωνίες του είναι ορθές και οι στερεές ίσες και τρισορθογώνιες.

Ένα από τα αναπτύγματα του κύβου είναι έξι τετράγωνα σε σχήμα σταυρού. Ο κύβος συνολικά έχει 11 αναπτύγματα.

Ο κύβος θεωρείται το τριδιάστατο ανάλογο του τετραγώνου, ενώ το τετραδιάστατο ανάλογο θεωρείται ο υπερκύβος. | via

Όγκος του κύβου – Volume of a cube. Μαθηματικός τύπος

Κύβος σχήμα και πλευρές α και β - Γεωμετρία . Υπολογισμός εμβαδόν και όγκος - Kyvos - Cube

Ο όγκος του κύβου είναι ίσος με το γινόμενο των ακμών που εκφράζουν το μήκος, το πλάτος και το ύψος του.

Επειδή οι ακμές του κύβου είναι ίσες μεταξύ τους, αυτό εκφράζεται σύντομα με τον μαθηματικό τύπο  | via

Vόγκος = a3

Εμβαδόν του κύβου – Surface Area of a cube.

Το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας του κύβου δίνεται από τον κάτωθι μαθηματικό τύπο  :

Εμβαδόν= 6 x a2
#Κύβος #υπολογισμός όγκου online. #Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό - σχήμα