Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Όγκος. Υπολογισμός – Μετατροπή μονάδων μέτρησης χωρητικότητας
Σχήματα από Κύβους | Όγκος. Μετατροπή μονάδων μέτρησης χωρητικότητας. Γαλόνια λίτρα κόροι

Όγκος. Υπολογισμός – Μετατροπή μονάδων μέτρησης χωρητικότητας

Όγκος. Μετατροπή μονάδων μέτρησης χωρητικότητας. Κυβικά : μέτρα, παλάμες, εκατοστά, γιάρδες, ίντσες, γαλόνια, λίτρα, πλοία και κόροι. Volume Unit Conversion.

Μετατροπή μονάδων μέτρησης όγκου – χωρητικότητας

Volume Unit Conversion – Metatropi Monadon Metrisis Ogkou

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης όγκου


Στην μονάδα μέτρησης όγκουΟγκος –  Χωρητικότητα. Μονάδες μέτρησης, συντελεστές μετατροπής

 • Κυβικές Ιντσες σε Κυβικά Εκατοστά (cm³) 16.39
 • Κυβικά Εκατοστά σε Κυβικές Ιντσες (in³) 0.06
 • Κυβικά Πόδια σε Κυβικά Μέτρα (m³) 0.03
 • Κυβικά Μέτρα σε Κυβικά Πόδια (ft³) 35.32
 • Κυβικά Γιάρδες σε Κυβικά Μέτρα 0.76
 • Κυβικά Μέτρα σε Κυβικές Γιάρδες (yd³) 1.31
 • Κυβικές Ιντσες σε Λίτρα (l) 0.02
 • Λίτρα σε Κυβικές Ιντσες 61.03
 • Γαλόνια σε Λίτρα 4.55
 • Λίτρα σε Γαλόνια (gal) 0.22
 • US Γαλόνια (gal) σε Λίτρα 3.79
 • Λίτρα σε US Γαλόνια 0.26
 • Ουγκιές Υγρού σε Χιλιοστόλιτρα (ml) 30.77
 • Χιλιοστόλιτρα σε Ουγκιές Υγρού (fl oz) 0.03

Κυβικά μέτρα, λίτρα, γαλόνια, κόροι κλπ

Μετατροπή μονάδων μέτρησης όγκου (κυβικά μέτρα, γαλόνια, κόροι) | Volume Unit Conversionbarrel (petroleum) (bbl, bo), bushel (UK) (bu), bushel (US dry) (bu), centiliter (cl), cubic centimeter (cc, cm³), cubic decimeter (dm³), cubic foot (ft³, cu ft), cubic inch (in³, cu in), cubic meter (m³), cubic millimeter (mm³), cubic yard (yd³), dekaliter (dal), fluid dram (fl dr), fluid ounce (fl oz), fluid ounce (UK) (fl oz), gallon (fluid) (gal), gallon (UK) (gal), gill (gi), hectoliter (hl), kiloliter (kl), liter (l), microliter (µl), milliliter (ml), minim (min), peck (US dry) (pk), pint (fluid) (pt), pint (UK) (pt), pint (US dry) (pt), quart (fluid) (qt), quart (UK) (qt), quart (US dry) (qt)

Όγκος  (χωρητικότητα)

Ο όγκος, που ονομάζεται επίσης και χωρητικότητα, είναι η ποσότητα του χώρου που καταλαμβάνει ένα αντικείμενο, δηλαδή μετράει πόσο χώρο πιάνει ένα αντικείμενο. Συμβολίζεται συνήθως με το αγγλικό γράμμα V από τη λέξη Volume.

Η διεθνής μονάδα μέτρησης είναι το κυβικό μέτρο (m3), δηλαδή ο όγκος ενός κύβου με πλευρά ένα μέτρο.

Στο αγγλικό σύστημα το κυβικό πόδι (ft3), και γενικά σε κάθε διαφορετικό σύστημα μέτρησης αντιστοιχεί η “κυβική” μονάδα μέτρησης της απόστασης. Εξαιρούνται μονάδες μέτρησης που αναφέρονται συγκεκριμένα στον όγκο, όπως το ένα λίτρο 1L=1dm3, που χρησιμοποιούνται συνήθως στη μέτρηση του όγκου των ρευστών. by Wikipedia

Κυβικό μέτρο – διεθνής μονάδα μέτρησης του όγκου

Το κυβικό μέτρο (m³) ή σπανιότερα κυβόμετρο είναι η μονάδα μέτρησης του όγκου. Πρόκειται για τον όγκο που καταλαμβάνει ένας συμπαγής* κύβος, του οποίου κάθε ακμή είναι ίση με 1 μέτρο.

Ειδικότερα ως μέτρο χωρητικότητας ο περιεχόμενος χώρος ενός δοχείου ή δεξαμενής με ακμή ίση μ΄ ένα μέτρο σε απεσταγμένο νερό και θερμοκρασία 4 βαθμών Κελσίου εκφράζεται και σε μονάδα βάρους που ισούται με 1000 χιλιόγραμμα καλούμενα τόνος ή παλαιότερα με 781,75 οκάδες.

(*) Πολλές φορές όταν ο κυβισμός μη συμπαγών υλικών, π.χ. σιτηρών, κάρβουνων κ.λπ. επειδή η χύμα (χύδην) στοιβασία τους παρουσιάζει διάκενα χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις αυτές ο όρος “χωρικό μέτρο” ή “κυβικό χωρικό μέτρο”, που λαμβάνεται υπ΄ όψη σε ειδικές δεξαμενές ή κύτη φορτίων (π.χ. σιλό, πλοία κ.λπ.)

Ένα κυβικό μέτρο υποδιαιρείται, ανάλογα των υποδιαιρέσεων του μήκους ακμής, σε 1.000 κυβικές παλάμες (κ.π.), κάθε κυβική παλάμη σε 1.000 κυβικά εκατοστά (κ.ε.) και κάθε κυβικό εκατοστό σε 1.000 κυβικά χιλιοστά (κ.χ.).

Έτσι η σχέση μεταξύ τους είναι: 1 κ.μ. (m³) = 1.000 κ.π. = 1.000.000 κ.ε.(cm³) = 1.000.000.000 κ.χ.(mm³).

Σημειώνεται ότι στα εμπορικά πλοία μονάδα μέτρησης χωρητικότητας χρησιμοποιείται ο κόρος που αντιστοιχεί σε 2,83 κ.μ.(m³).

Επίσης οι παρουσιαζόμενες σε διάφορους τύπους της φυσικής και μηχανικής κυβικές δυνάμεις άλλων μονάδων εκτός μονάδων μήκους, π.χ. χρόνου, (sec³) δεν έχουν καμία αυτοτελή φυσική σημασία.

Ένα κυβικό μέτρο είναι ίσο με:

 • ~ 35,3 κυβικές ίντσες (cu ft)
 • ~1,31 κυβικές γιάρδες (cu ft)
 • ~6,29 βαρέλια λαδιού (oil bbl)
 • ~264,17 γαλόνια (gal).

Κυβικό εκατοστό

Το κυβικό εκατοστό είναι μονάδα μέτρησης όγκου (σύμβολο στο SI cm3, άλλα σύμβολα: cc ή ccm), υποπολλαπλάσιο του κυβικού μέτρου. Κάθε κυβικό μέτρο έχει 1.000.000 κυβικά εκατοστά.

Η συνήθης χρήση του είναι στην Ιατρική και στην αυτοκινητοβιομηχανία για τη μέτρηση όγκου των κυλίνδρων.

 • 1 millilitre = 1 cm3
 • 1 Λίτρο = 1000 cm3
 • 1 Κυβική ίντσα = 16.387 cm3.

Όγκος πλοίων και κόροι

Ο κόρος είναι μονάδα μέτρησης όγκου με την οποία γίνεται η μέτρηση της χωρητικότητας ενός πλοίου. Ένας κόρος αντιστοιχεί σε 100 κυβικά πόδια ή 2,83 κυβικά μέτρα. Στην αγγλική αποδίδεται με τον όρο register ton.

Online μετατροπή μονάδων μέτρησης χωρητικότητας #όγκος ● #Κυβικά μέτρα #ίντσες #λίτρα