Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Περίμετρος τριγώνου. Υπολογισμός μήκους πλευρών online
Lough Boora Discovery Park - Irish midlands. 24 γλυπτά παραμπέμπουν νοητά στο γεωμετρικό σχήμα Τρίγωνο (μήκος πλευρών κλπ)

Περίμετρος τριγώνου. Υπολογισμός μήκους πλευρών online

Περίμετρος τριγώνου. Τρίγωνο, υπολογισμός online περιμέτρου, συνολικό μήκος πλευρών. Τριγωνομετρία, σχήματα, τρίγωνα. Perimeter of a triangle calculator.

Υπολογισμός μήκους περιμέτρου – πλευρών τριγώνου

Perimeter of a triangle calculator –  online calculation

Δεδομένα
Μήκος πλευράς (a)
Μήκος πλευράς (b)
Μήκος πλευράς (c)
Αποτελέσματα
Περίμετρος τριγώνου (P) =

Περίμετρος τριγώνου – συνολικό μήκος πλευρών

The total distance around the outside of a triangle – math formula

Σχήμα Τρίγωνο - Γεωμετρία. Πλευρές τριγώνου, γωνίες, ημίτονα, υπολογισμοί

Η περίμετρος του τριγώνου, το συνολικό δηλαδή μήκος όλων των πλευρών του, γύρω – γύρω, δίδεται από τον μαθηματικό (απλό) τύπο :

$$P_t = a + b + c$$

Όπου Pt είναι η περίμετρος (Perimeter) του τριγώνου, και a, b, c είναι το μήκος των πλευρών του τριγώνου

Κανόνας των ημιτόνων – κανόνας ημίτονου

Surface area of a triangle – «side angle side» (SAS) method calculator

Ο νόμος των ημιτόνων είναι μια μαθηματική σχέση η οποία συνδέει τα μέτρα των πλευρών ενός τριγώνου με τα ημίτονα των γωνιών του, με μεγάλη χρησιμότητα για την επίλυση του τριγώνου και πολλές εφαρμογές στη Γεωμετρία και Τριγωνομετρία.

Η κομψότητα αυτής της σχέσης συνιστά ένα από εκείνα τα παραδείγματα που φανερώνουν την ομορφιά των μαθηματικών και προξενούν έκπληξη όσο και θαυμασμό στον κάθε μελετητή.

Ο νόμος των ημιτόνων (επίσης γνωστός ως «κανόνας ημίτονου») για ένα αυθαίρετο τρίγωνο αναφέρεται ως εξής:
Τρίγωνα. Κανόνας - νόμος ημίτονου. Μαθηματικός τύπος για ένα αυθαίρετο τρίγωνο | «side angle side» (SAS) method calculator
όπου R είναι η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου:

Τρίγωνα. Κανόνας ημίτονου. Μαθηματικός τύπος R ακτίνας του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου
Ένας άλλος νόμος που αφορά ημίτονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της περιοχής ενός τριγώνου.

Με δοσμένες δύο πλευρές και τη μεταξύ τους γωνία, η περιοχή του τριγώνου είναι:

$$A_t = 1/2 · a · b · sinC$$
#Τρίγωνο. Μαθηματικός τύπος και #υπολογισμός online περιμέτρου, συνολικό #μήκος πλευρών