Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Ρόμβος ύψος. Υπολογισμός ύψους ρόμβου online – 3 τρόποι – Γεωμετρία
Rhombus Vector σύνθεση σχημάτων σε διάφορα σχέδια & χρώματα που παραπέμπει στο γεωμετρικό σχήμα «Ρόμβος» και στο ύψος του

Ρόμβος ύψος. Υπολογισμός ύψους ρόμβου online – 3 τρόποι – Γεωμετρία

Ρόμβος ύψος. Υπολογισμός ύψους ρόμβου online με 3 τρόπους. Γεωμετρία, διαγώνιοι, πλευρά, ύψος, γωνίες, περίμετρος, εμβαδόν. Height of Rhombus calculator.

Υπολογισμός ύψους ρόμβου online

Height of Rhombus online calculator – calculation

1 Υψος ρόμβου γνωρίζοντας την πλευρά (a) και μοίρες γωνίας

Υψος ρόμβου (h) γνωρίζοντας την πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (Α) ή (C)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Πλευρά ρόμβου (a)
Μοίρες γωνίας (A) ή (C)
Αποτελέσματα
Μοίρες γωνίας (B) και (D) =
Διαγώνιος ρόμβου (p) =
Διαγώνιος ρόμβου (q) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =

2 Υψος ρόμβου γνωρίζοντας πλευρά (a) και μοίρες γωνίας (B) ή (D)

Υψος ρόμβου (h) γνωρίζοντας την πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (B) ή (D)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Πλευρά ρόμβου (a)
Μοίρες γωνίας (B) ή (D)
Αποτελέσματα
Μοίρες γωνίας (A) και (C) =
Διαγώνιος ρόμβου (p) =
Διαγώνιος ρόμβου (q) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =

3 Υψος ρόμβου γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων

Υψος ρόμβου (h) γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων του (p & q)

Δεδομένα
1η διαγώνιος ρόμβου (p)
2η διαγώνιος ρόμβου (q)
Αποτελέσματα
Πλευρά ρόμβου (a) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =

Ύψος ρόμβου, μαθηματικός τύπος

Μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος ενός ρόμβου, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρεις κάτωθι τύπους, όπου :

1. Εύρεση ύψους ρόμβου (h) – πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (Α) ή (C)

Υπολογίστε το ύψος ενός ρόμβου h, αν γνωρίζετε το μήκος των διαγωνίων p και q, χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$ h = a · sin (A)$$

και όπου sin(A) είναι το ημίτονο της γωνίας Α
Ρόμβος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία - υπολογισμοί για Πλευρές, γωνίες, περίμετρος, ύψος και διαγώνιοι, εμβαδόν ● Rhombus Shape

2. Γνωρίζοντας την πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (B) ή (D)

Υπολογίστε το ύψος ενός ρόμβου h, αν γνωρίζετε το μήκος το μήκος της πλευράς a και το ύψος h, χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$ h = a · sin (B)$$

και όπου sin(B) είναι το ημίτονο της γωνίας B

3. Γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων του (p & q)

Υπολογίστε το ύψος ενός ρόμβου h, αν γνωρίζετε το μήκος της πλευράς και την γωνία A ή χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$h = (p · q)/(2 · a) $$

όπου πλευρά ρόμβου (a) είναι δίδεται από τον τύπο

$$ a= √{(p^2 + q^2)/4}$$

όπου για τις 3 παραπάνω μαθηματικούς τύπου, ισχύουν τα εξής :

 • a = η κάθε πλευρά ρόμβου (ίσες μεταξύ τους)
 • p και q = διαγώνιοι ρόμβου (p του μεγάλου άξονα και q του μικρού άξονα)
 • h = ύψος ρόμβου
 • A, B, C, D = οι γωνίες του ρόμβου (A = C και B = D σε μοίρες)
 • K = εμβαδόν επιφάνειας ρόμβου
 • P = περίμετρος ρόμβου
 • sin(A) = ημίτονο της γωνίας Α (ανάλογα και για άλλες γωνίες A,C,B,D)
 • π = pi = 3,14159
 • √ = τετραγωνική ρίζα

Ρόμβος – Rhombus

Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες και οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες και είναι άξονες συμμετρίας

Ιδιότητες

 • Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες.
 • Σε κάθε ρόμβο, οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες του και είναι άξονες συμμετρίας του.

Κριτήρια ρόμβου

Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν και μόνο αν ισχύει μία από τις παρακάτω προτάσεις:

 • Έχει όλες τις πλευρές του ίσες.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με δύο διαδοχικές πλευρές ίσες.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με κάθετες διαγωνίους.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με μία διαγώνιο να διχοτομεί γωνία του.
Online #ρόμβος #ύψος - #Υπολογισμός ύψους ρόμβου - 3 τρόποι - #Γεωμετρία