Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Ρόμβος ύψος. Υπολογισμός ύψους ρόμβου online – 3 τρόποι – Γεωμετρία
Rhombus Vector σύνθεση σχημάτων σε διάφορα σχέδια & χρώματα που παραπέμπει στο γεωμετρικό σχήμα «Ρόμβος» και στο ύψος του

Ρόμβος ύψος. Υπολογισμός ύψους ρόμβου online – 3 τρόποι – Γεωμετρία

Ρόμβος ύψος. Υπολογισμός ύψους ρόμβου online με 3 τρόπους. Γεωμετρία, διαγώνιοι, πλευρά, ύψος, γωνίες, περίμετρος, εμβαδόν. Height of Rhombus calculator.

Υπολογισμός ύψους ρόμβου online

Height of Rhombus online calculator – calculation

1

Ύψος ρόμβου γνωρίζοντας την πλευρά (a) και μοίρες γωνίας

Ύψος ρόμβου (h) γνωρίζοντας την πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (Α) ή (C)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Πλευρά ρόμβου (a)
Μοίρες γωνίας (A) ή (C)
Αποτελέσματα
Μοίρες γωνίας (B) και (D) =
Διαγώνιος ρόμβου (p) =
Διαγώνιος ρόμβου (q) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =
2

Ύψος ρόμβου γνωρίζοντας πλευρά (a) και μοίρες γωνίας (B) ή (D)

Ύψος ρόμβου (h) γνωρίζοντας την πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (B) ή (D)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Πλευρά ρόμβου (a)
Μοίρες γωνίας (B) ή (D)
Αποτελέσματα
Μοίρες γωνίας (A) και (C) =
Διαγώνιος ρόμβου (p) =
Διαγώνιος ρόμβου (q) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =
3

Ύψος ρόμβου γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων

Ύψος ρόμβου (h) γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων του (p & q)

Δεδομένα
1η διαγώνιος ρόμβου (p)
2η διαγώνιος ρόμβου (q)
Αποτελέσματα
Πλευρά ρόμβου (a) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =
Ύψος ρόμβου

Μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος ενός ρόμβου, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρεις κάτωθι τύπους, όπου :

1

Εύρεση ύψους ρόμβου – πλευρά και τις μοίρες της γωνίας

1. Εύρεση ύψους ρόμβου (h) – πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (Α) ή (C)
Υπολογίστε το ύψος ενός ρόμβου h, αν γνωρίζετε το μήκος των διαγωνίων p και q, χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$ h = a · sin (A)$$

και όπου sin(A) είναι το ημίτονο της γωνίας Α
Ρόμβος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία - υπολογισμοί για Πλευρές, γωνίες, περίμετρος, ύψος και διαγώνιοι, εμβαδόν ● Rhombus Shape

και 2ος τρόπος – τύπος

2

Γνωρίζοντας την πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (B) ή (D)

Υπολογίστε το ύψος ενός ρόμβου h, αν γνωρίζετε το μήκος το μήκος της πλευράς a και το ύψος h, χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$ h = a · sin (B)$$

και όπου sin(B) είναι το ημίτονο της γωνίας B

και 3ος τρόπος – τύπος

3

Γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων του (p & q)

Υπολογίστε το ύψος ενός ρόμβου h, αν γνωρίζετε το μήκος της πλευράς και την γωνία A ή χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$h = (p · q)/(2 · a) $$

όπου πλευρά ρόμβου (a) είναι δίδεται από τον τύπο

$$ a= √{(p^2 + q^2)/4}$$

όπου για τις 3 παραπάνω μαθηματικούς τύπου, ισχύουν τα εξής :

 • a = η κάθε πλευρά ρόμβου (ίσες μεταξύ τους)
 • p και q = διαγώνιοι ρόμβου (p του μεγάλου άξονα και q του μικρού άξονα)
 • h = ύψος ρόμβου
 • A, B, C, D = οι γωνίες του ρόμβου (A = C και B = D σε μοίρες)
 • K = εμβαδόν επιφάνειας ρόμβου
 • P = περίμετρος ρόμβου
 • sin(A) = ημίτονο της γωνίας Α (ανάλογα και για άλλες γωνίες A,C,B,D)
 • π = pi = 3,14159
 • √ = τετραγωνική ρίζα

Ρόμβος – Rhombus. Ιδιότητες και κριτήρια ρόμβου

Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες και οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες και είναι άξονες συμμετρίας
Ιδιότητες ρόμβου
 • Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες.
 • Σε κάθε ρόμβο, οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες του και είναι άξονες συμμετρίας του.
Κριτήρια ρόμβου

Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν και μόνο αν ισχύει μία από τις παρακάτω προτάσεις:

 • Έχει όλες τις πλευρές του ίσες.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με δύο διαδοχικές πλευρές ίσες.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με κάθετες διαγωνίους.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με μία διαγώνιο να διχοτομεί γωνία του.
Online #ρόμβος #ύψος - #Υπολογισμός ύψους ρόμβου - 3 τρόποι - #Γεωμετρία