Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Ρόμβος. Γεωμετρικός υπολογισμός διαγώνιων ρόμβου με 4 τρόπους
Art museum & Rhombus in real life. Πίνακες τέχνης που παραπέμπουν νοητά στο γεωμετρικό σχήμα Ρόμβος και στις διαγώνιους του

Ρόμβος. Γεωμετρικός υπολογισμός διαγώνιων ρόμβου με 4 τρόπους

Ρόμβος διαγώνιοι. Υπολογισμός διαγώνιων – μικρού και μεγάλου άξονα – ρόμβου online με 4 τρόπους. Γεωμετρία, πλευρά, ύψος, γωνίες, περίμετρος, εμβαδόν. Diagonal lengths of Rhombus online calculator.

Υπολογισμός διαγώνιων ρόμβου online

Diagonal lengths of Rhombus online calculator – calculation

Μπορείτε να υπολογίσετε το μήκος των διαγώνιων p και q ενός ρόμβου, χρησιμοποιώντας έναν από τους 4 κάτωθι online υπολογισμούς

1

Διαγώνιοι ρόμβου γνωρίζοντας την πλευρά και τις μοίρες της γωνίας

Διαγώνιοι ρόμβου (p) & (q) γνωρίζοντας την πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (Α) ή (C)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Πλευρά ρόμβου (a) 
Μοίρες γωνίας (A) ή (C)
Αποτελέσματα
Μοίρες γωνίας (B) και (D) =
Διαγώνιος ρόμβου (p) =
Διαγώνιος ρόμβου (q) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) = 
2

Διαγώνιοι ρόμβου γνωρίζοντας την πλευρά και τις μοίρες της γωνίας

Διαγώνιοι ρόμβου (p) & (q) γνωρίζοντας την πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (B) ή (D)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Πλευρά ρόμβου (a) 
Μοίρες γωνίας (B) ή (D)
Αποτελέσματα
Μοίρες γωνίας (A) και (C) =
Διαγώνιος ρόμβου (p) =
Διαγώνιος ρόμβου (q) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) = 
3

Διαγώνιοι ρόμβου γνωρίζοντας την πλευρά και το ύψος

Διαγώνιοι ρόμβου (p) & (q) γνωρίζοντας την πλευρά (a) και το ύψος (h)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Πλευρά ρόμβου (a) 
Ύψος ρόμβου (h)
Αποτελέσματα
Μοίρες γωνίας (A) ή (C) =
Μοίρες γωνίας (B) και (D) =
Διαγώνιος ρόμβου (p) =
Διαγώνιος ρόμβου (q) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) = 
4

Διαγώνιοι ρόμβου γνωρίζοντας την πλευρά και τον εμβαδόν

Διαγώνιοι ρόμβου (p) & (q) γνωρίζοντας την πλευρά (a) και τον εμβαδόν (Κ)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Πλευρά ρόμβου (a) 
Εμβαδόν ρόμβου (K) 
Αποτελέσματα
Ύψος ρόμβου (h) =
Μοίρες γωνίας (A) ή (C) =
Μοίρες γωνίας (B) και (D) =
Διαγώνιος ρόμβου (p) =
Διαγώνιος ρόμβου (q) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =

Ύψος και διαγώνιοι ρόμβου – μαθηματικός τύπος

Diagonal of Rhombus – math formula

Μπορείτε να υπολογίσετε το μήκος των διαγώνιων p και q ενός ρόμβου, χρησιμοποιώντας έναν από τους 4 κάτωθι μαθηματικούς τύπους, όπου :

1

Διαγώνιοι (p) & (q) με πλευρά (a) και μοίρες γωνίας (Α) ή (C)

Υπολογίστε το μήκος των διαγώνιων p και q ενός ρόμβου, αν γνωρίζετε την πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (Α) ή (C), χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$ p = a · √{2 - 2 · cos (A)}$$ $$ q = a · √{2 + 2 · cos (A)}$$ και όπου cos (A) είναι το συνημίτονο της γωνίας Α. Ισχύει και για την γωνία C αντικαθιστώντας όπου A το C

Ρόμβος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία - υπολογισμοί για Πλευρές, γωνίες, περίμετρος, ύψος και διαγώνιοι, εμβαδόν ● Rhombus Shape

2

Διαγώνιοι ρόμβου γνωρίζοντας πλευρά (a) και μοίρες γωνίας

2ο. Διαγώνιοι ρόμβου (p) & (q) γνωρίζοντας την πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (B) ή (D)

Υπολογίστε το μήκος των διαγώνιων p και q ενός ρόμβου, αν γνωρίζετε την πλευρά (a) και τις μοίρες της γωνίας (B) ή (D), χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$ p = a · √{2 + 2 · cos (B)}$$ $$ q = a · √{2 - 2 · cos (B)}$$

και όπου cos (B) είναι το συνημίτονο της γωνίας B. Ισχύει και για την γωνία C αντικαθιστώντας όπου A το C

3

Διαγώνιοι (p) & (q) με πλευρά (a) και το ύψος (h)

Υπολογίστε το μήκος των διαγώνιων p και q ενός ρόμβου, αν γνωρίζετε το μήκος της πλευράς (a) και το ύψος (h) χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο και τους προηγούμενους :

$$4 · a^2= p^2 + q^2 $$ $$ A = arcsin(h/a)$$ και

4

Διαγώνιοι (p) & (q) με πλευρά (a) και τον εμβαδόν (Κ)

Υπολογίστε το μήκος των διαγώνιων p και q ενός ρόμβου, αν γνωρίζετε το μήκος της πλευράς a και τον εμβαδόν (Κ),  χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο και τους προηγούμενους :

$$ q = {2 · K}/p $$ όπου για τις 4 παραπάνω μαθηματικούς τύπους / τρόπους, ισχύουν τα εξής :

 • a = η κάθε πλευρά ρόμβου (ίσες μεταξύ τους)
 • p και q = διαγώνιοι ρόμβου (p του μεγάλου άξονα και q του μικρού άξονα)
 • h = ύψος ρόμβου
 • A, B, C, D = οι γωνίες του ρόμβου (A = C και B = D σε μοίρες)
 • K = εμβαδόν επιφάνειας ρόμβου
 • P = περίμετρος ρόμβου
 • sin(A) = ημίτονο της γωνίας Α (ανάλογα και για άλλες γωνίες A,C,B,D)
 • π = pi = 3,14159
 • √ = τετραγωνική ρίζα

Ρόμβος – Rhombus | Ιδιότητες και Κριτήρια ρόμβου

Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες και οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες και είναι άξονες συμμετρίας
Ιδιότητες ρόμβου
 • Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες.
 • Σε κάθε ρόμβο, οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες του και είναι άξονες συμμετρίας του.
Κριτήρια ρόμβου

Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν και μόνο αν ισχύει μία από τις παρακάτω προτάσεις:

 • Έχει όλες τις πλευρές του ίσες.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με δύο διαδοχικές πλευρές ίσες.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με κάθετες διαγωνίους.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με μία διαγώνιο να διχοτομεί γωνία του.
Online #ρόμβος #διαγώνιος - #Υπολογισμός διαγώνιων ρόμβου - #Γεωμετρία