Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Ρόμβος περίμετρος υπολογισμός περιμέτρου ρόμβου online | Rhombus
Κοσμήματα - ασημένια σκουλαρίκια σε γεωμετρικό σχήμα «Ρόμβος» (βλέπε περίμετρος ρόμβου) | Rhombus in real life

Ρόμβος περίμετρος υπολογισμός περιμέτρου ρόμβου online | Rhombus

Ρόμβος περίμετρος. Υπολογισμός μήκους περιμέτρου ρόμβου online με 3 τρόπους. Διαγώνιοι, πλευρά, ύψος, γωνίες περίμετρος.  Perimeter of Rhombus calculator

Υπολογισμός μήκους περιμέτρου ρόμβου online – Στερεομετρία

Perimeter of Rhombus online calculator – calculation

1 Εύρεση περίμετρος ρόμβου γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων

Εύρεση περίμετρος ρόμβου (P) γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων p και q

Δεδομένα
1η διαγώνιος ρόμβου (p)
2η διαγώνιος ρόμβου (q)
Αποτελέσματα
Πλευρά ρόμβου (a) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =

2 Εύρεση περίμετρου γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς και ύψος

Εύρεση περίμετρος ρόμβου (P) γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς (a) και το ύψος (h)

Δεδομένα
Πλευρά ρόμβου (a)
Ύψος ρόμβου (h)
Αποτελέσματα
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =

3 Εύρεση περίμετρου γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς και την γωνία

Εύρεση περίμετρος ρόμβου (P) γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς (a) και την γωνία (Α ή C)

Δεδομένα
Συντελεστής π
Πλευρά ρόμβου (a)
Μοίρες γωνίας (A) ή (C)
Αποτελέσματα
Μοίρες γωνίας (B) και (D) =
Ύψος ρόμβου (h) =
Περίμετρος ρόμβου (P) =
Εμβαδόν ρόμβου (K) =

Περίμετρος Ρόμβου – μαθηματικός τύπος

Μπορείτε να υπολογίσετε το εμβαδόν ενός ρόμβου, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρεις κάτωθι τύπους, όπου :

1 Γνωρίζοντας το μήκος των διαγώνιων (p και q)

Υπολογίστε το μήκος της περιμέτρου ενός ρόμβου P, αν γνωρίζετε το μήκος των διαγωνίων p και q, χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$P = 4 · a $$

όπου πλευρά (a) δίδεται από τον τύπο :  $$ a = √{(p^2 + q^2)/2}$$

Ρόμβος σχήμα - Γεωμετρία. Στοιχεία - υπολογισμοί για Πλευρές, γωνίες, περίμετρος, ύψος και διαγώνιοι, εμβαδόν ● Rhombus Shape

2 Γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς (a) και το ύψος (h)

Υπολογίστε το μήκος της περιμέτρου ενός ρόμβου P, αν γνωρίζετε το μήκος το μήκος της πλευράς a και το ύψος h, χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$P = 4 · a $$

3 Γνωρίζοντας το μήκος της πλευράς (a) και την γωνία (Α ή C)

Υπολογίστε το μήκος της περιμέτρου ενός ρόμβου P, αν γνωρίζετε το μήκος της πλευράς και την γωνία A ή χρησιμοποιώντας τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

$$P = 4 · a $$

όπου για τις 3 παραπάνω μαθηματικούς τύπου, ισχύουν τα εξής :

 • a = η κάθε πλευρά ρόμβου (ίσες μεταξύ τους)
 • p και q = διαγώνιοι ρόμβου (p του μεγάλου άξονα και q του μικρού άξονα)
 • h = ύψος ρόμβου
 • A, B, C, D = οι γωνίες του ρόμβου (A = C και B = D σε μοίρες)
 • K = εμβαδόν επιφάνειας ρόμβου
 • P = περίμετρος ρόμβου
 • π = pi = 3,14159
 • √ = τετραγωνική ρίζα

Ρόμβος – Rhombus

Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες και οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες και είναι άξονες συμμετρίας

Ιδιότητες

 • Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες.
 • Σε κάθε ρόμβο, οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες του και είναι άξονες συμμετρίας του.

Κριτήρια ρόμβου

Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν και μόνο αν ισχύει μία από τις παρακάτω προτάσεις:

 • Έχει όλες τις πλευρές του ίσες.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με δύο διαδοχικές πλευρές ίσες.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με κάθετες διαγωνίους.
 • Είναι παραλληλόγραμμο με μία διαγώνιο να διχοτομεί γωνία του.
Online #ρόμβος #περίμετρος - #Υπολογισμός περιμέτρου ρόμβου #Rhombus