Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο εμβαδόν. Υπολογισμός online (βάση, ύψος)
Σύνθεση - εμβαδόν από πλήθος πολύχρωμων γεωμετρικών σχημάτων «Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο»

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο εμβαδόν. Υπολογισμός online (βάση, ύψος)

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο υπολογισμός εμβαδόν επιφάνειας online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα. Βάση, ύψος, περίμετρος κλπ. Area of parallelepiped rectangle calculator.

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας

Area of parallelepiped rectangle online calculator

Δεδομένα
Μήκος (a)
Πλάτος (b)
Ύψος (h)
Αποτελέσματα
Εμβ. παράπλευρης επιφάνειας (Ε)
Εμβαδόν συνολικό (S)

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο – Γεωμετρία – Στερεομετρία

Στην Ευκλείδεια Γεωμετρία και ειδικότερα στη Στερεομετρία με τον ελληνικό και σήμερα διεθνή όρο παραλληλεπίπεδο ονομάζεται το στερεό εξάεδρο σχήμα που έχει (παρουσιάζει) τρία ζεύγη παράλληλων εδρών.

Αν οι βάσεις ενός πρίσματος είναι παραλληλόγραμμα, τότε το πρίσμα λέγεται παραλληλεπίπεδο.

Αν το πρίσμα είναι ορθό και οι βάσεις είναι ορθογώνια, το πρίσμα λέγεται ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο

Ο όγκος στο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ισούται με το γινόμενο των τριών ακμών μιας οποιασδήποτε στερεάς γωνίας του. Οι ακμές αυτές ονομάζονται και διαστάσεις του παραλληλεπιπέδου.

Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι ταυτόχρονα πρίσμα ορθογώνιας παραλληλλόγραμμης βάσης. | via

Εμβαδόν επιφάνειας ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου. Μαθηματικός τύπος

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο εμβαδόν. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας παραλληλεπίπεδου online

Το εμβαδόν του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου ορίζεται από τον μαθηματικό τύπο Aεμβαδό = a x b.

Το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου ισούται με το γινόμενο της περιμέτρου της βάσης του επί το ύψος του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου.

Επ = (περίμετρος βάσης) X (ύψος)

Το ολικό εμβαδόν (S) ενός ορθογωνίου παραλλελεπιπέδου είναι το άθροισμα του εμβαδού της παράπλευρης επιφάνειας και των εμβαδών των δύο βάσεων.

S = 2 (a · b + a · h + b · h)
Ορθογώνιο #παραλληλεπίπεδο #εμβαδόν - #Υπολογισμός online - #Γεωμετρία