Αρχική » Ασφάλιση - Ασφαλιστικά ταμεία » Εργόσημο ΟΓΑ. Υπολογισμός αξίας εργοσήμου, κρατήσεις, εισφορές
Γραφεία του ΟΓΑ αρμόδιοι για το Εργόσημο του ΟΓΑ, τις εισφορές και την ασφάλιση κλπ

Εργόσημο ΟΓΑ. Υπολογισμός αξίας εργοσήμου, κρατήσεις, εισφορές

Εργόσημο ΟΓΑ. Υπολογισμός online, αξίας εργόσημου, ονομαστική και καθαρή πληρωμή εργάτη γης, ημέρες ασφάλισης, εισφορές ΟΓΑ. Έκδοση, διάθεση, ποιους αφορά.

Εργόσημο ΟΓΑ. Υπολογισμός αξίας εργοσήμου, κρατήσεις, εισφορές

Το Εργόσημο είναι υποχρεωτικό για την πληρωμή των εργαζομένων που απασχολείτε τακτικά ή περιστασιακά για ιδιωτικές εργασίες ή υπηρεσίες, όπως οικιακή καθαριότητα, ιδιαίτερα μαθήματα, φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων, μικροεπισκευές, κηπουρική και εργασίες γης.

Για το Εργόσημο ΙΚΑ διαβάστε – υπολογίστε στο σχετικό μας άρθρο – υπολογισμό: Εργόσημο ΙΚΑ – Υπολογισμός αξίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΟΓΑ μετεξελλίχθηκε σε ΟΠΕΚΑ – Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ονομαστική αξία εργόσημου & πληρωτέο ποσό σε εργάτη γης

Στον υπολογισμό που ακολουθεί απλά επιλέγετε μέθοδο υπολογισμού που επιθυμείτε και μετά συμπληρώνετε μόνο ένα πεδίο.

Εργόσημο ΟΓΑ - επιλογή μεθόδου υπολογισμού

Επιλέξτε από τα tabs / καρτέλες την μέθοδο υπολογισμού που επιθυμείτε

 • Υπολογισμός με Ονομαστική αξία
 • Με πληρωτέο ποσό σε εργάτη γης

Συμπληρώστε μόνο το πεδίο «Ονομαστική αξία εργόσημου» και τα υπόλοιπα θα συμπληρωθούν μόνα τους αυτόματα

Ονομαστική αξία Εργόσημου (καθαρή αμοιβή + εισφορές)

Ονομαστική αξία εργόσημου
Εισφορές ΟΓΑ
Πληρωτέο ποσό σε εργάτη γης

Υπολογισμός ημερών ασφάλισης εργάτη

Συνολικές ονομαστικές αμοιβές εργοσήμου
Συντελεστής = Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη ?
Ημέρες Ασφάλισης - χωρίς στρογγυλοποίηση
Ημέρες Ασφάλισης με στρογγυλοποίηση

Συμπληρώστε μόνο το πεδίο «Πληρωτέο ποσό σε εργάτη γης» (δηλαδή την αμοιβή του εργάτη που έχετε συμφωνήσει να πάρει καθαρά - στην τσέπη) και τα υπόλοιπα θα συμπληρωθούν μόνα τους αυτόματα

Καθαρή αξία Εργόσημου (πληρωτέο ποσό σε εργάτη γης)

Πληρωτέο ποσό σε εργάτη γης
Συντελεστής μετατροπής, πληρωτέο ποσό σε ονομαστική αξία
Εισφορές ΟΓΑ
Ονομαστική αξία εργόσημου

Υπολογισμός ημερών ασφάλισης εργάτη

Συνολικές ονομαστικές αμοιβές εργοσήμου
Συντελεστής = Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη ?
Ημέρες ασφάλισης χωρίς στρογγυλοποίηση
Ημέρες ασφάλισης με στρογγυλοποίηση

Το εργόσημο εκδίδεται από τα ΕΛ.ΤΑ. ή τις Τράπεζες. Από το πληρωτέο ποσό του Εργόσημου παρακρατούνται οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές (25% για το ΙΚΑ και 10% για τον ΟΓΑ), που στη συνέχεια αποδίδονται στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

Τι είναι το εργόσημο . Έκδοση και διάθεση εργοσήμου

Τι είναι το εργόσημο

Το εργόσημο είναι μέσο  πληρωμής  και  ασφάλισης  για  ομάδες  εργαζομένων  οι  οποίοι  δεν  απασχολούνται  σε  σταθερό εργοδότη.

Πρόκειται για ένα ειδικό έντυπο, υπο τον τύπο επιταγής, με μοναδικό αριθμό, που εκδίδεται από τον εργοδότη με τη χρήση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ.

Έκδοση και διάθεση εργοσήμου

Η έκδοση και η εξαργύρωση εργοσήμου γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής (Τράπεζες – ΕΛΤΑ).

 • Το εργόσημο εκδίδεται σε διπλότυπο ή σε 2 αποκόμματα κατά το χρόνο αγοράς του, φέρει μοναδικό αλγοριθμικό αριθμό που εξασφαλίζει την γνησιότητά του και αποτελεί τίτλο αξίας από τη στιγμή της έκδοσής του
 • Το 1ο αντίτυπο ή απόκομμα του εργοσήμου αφορά τον εργοδότη και το 2ο τον εργαζόμενο
 • Το εργόσημο μπορεί να εκδοθεί και να εξαργυρωθεί από τους συνεργαζόμενους φορείς έκδοσης (Τράπεζες – ΕΛΤΑ)

Τι διαδικασία ακολουθούμε για την έκδοση ενός εργόσημου

Το εργόσημο μεταβιβάζεται ονομαστικώς από τον εργοδότη στον εν λόγω εργαζόμενο, ως αμοιβή για την παρασχεθείσα εργασία και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόμενους φορείς διαθέσεως με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Συγκεκριμένα:

Ο εργοδότης απευθύνεται στο φορέα έκδοσης (Τράπεζες – ΕΛΤΑ) του εργοσήμου με τον ΑΜΚΑ του, δηλώνει τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, (ΙΚΑ ή ΟΓΑ), το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζομένου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Τι αναγράφεται στο αντίτυπο – απόκομμα εργοδότη & εργαζόμενο

Τι αναγράφεται στο εργόσημο;

Αντίτυπο – απόκομμα εργοδότη

Στο αντίτυπο – απόκομμα για τον εργοδότη αναγράφονται

 • Φορέας έκδοσης
 • Φορέας κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ – ΟΓΑ)
 • Μοναδικός αριθμός Εργοσήμου
 • ΑΜΚΑ εργοδότη
 • Ονομαστικά στοιχεία εργοδότη
 • Ποσό εργοσήμου
 • Ασφαλιστικές εισφορές
 • Ημ. έκδοσης Εργοσήμου
 • Ημ. λήξης Εργοσήμου
 • Θέση για αναγραφή Ονομ/μου εργαζομένου
Στο αντίτυπο – απόκομμα εργαζόμενου

Στο αντίτυπο – απόκομμα για τον εργαζόμενο αναγράφονται

 • Όλα τα προηγούμενα στοιχεία
 • Ημ. πληρωμής
 • Bar Code για την εξαργύρωση

Υπόδειγμα για Εργόσημο ΙΚΑ ή ΟΓΑ ● Υπολογισμός online αξία, εισφορές, ασφάλιση

Εργόσημο ΟΓΑ. Ποσοστό ασφάλισης – Ονομαστική Αξία

Οι παρακρατούμενες μέσω εργοσήμου εισφορές ορίζονται σε ποσοστό 10% επί του ποσού της ονομαστικής του αξίας, π.χ. για εργόσημα ονομαστικής αξίας 4.000 ευρώ η παρακρατούμενη ετήσια ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 400 ευρώ.

Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης του εργόσημου ΟΓΑ

Ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ των εργατών γης υπολογίζεται ανά έτος, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις συνολικές αμοιβές που έχουν λάβει με εργόσημο εντός του έτους.

Ο χρόνος ασφάλισης, προκύπτει από τον κατωτέρω τύπο υπολογισμού:

Ημέρες ασφάλισης έτους = Σύνολο αμοιβών έτους / Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.) της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους

Το Ημερομίσθιο του Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε) ανέρχεται στο ποσό των 26,18 € | via kepea.grergatika.gr

 • Όταν οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τη διαίρεση είναι άνω των 150, ο απασχολούμενος ασφαλίζεται για ολόκληρο το έτος (για 12 μήνες).
 • Όταν οι ημέρες ασφάλισης είναι λιγότερες των 150, ισχυρός χρόνος ασφάλισης θεωρείται μόνο ο εξοφλημένος μέσω εργοσήμου.

Μήνες ασφάλισης έτους = Ημέρες Ασφάλισης Έτους / 25

 • Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, λογίζεται ως μήνας, ενώ ημέρες μέχρι και 12 δεν λαμβάνονται υπόψη.
 •  Ημέρες εργασίας άνω των 300 κατ’ έτος, υπολογισθείσες κατά τα ανωτέρω, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος.

Εργόσημο ΟΓΑ. Οδηγίες – χρήσιμες πληροφορίες. Ανταποκριτές ΟΓΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργόσημο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του ΟΓΑ και στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ.

 • Για οδηγίες – χρήσιμες πληροφορίες για τον εργοδότη – κτηματία
 • Για οδηγίες – χρήσιμες πληροφορίες για τον εργαζόμενο – εργάτη γης
 • Για οδηγίες – χρήσιμες πληροφορίες για τις ασφαλιστικές εισφορές
 • Επίσης, αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην εγκύκλιο του ΟΓΑ με αριθμό 9/2011, αριθμό 2/2013 και αριθμό 4/2013

Αναζητείστε τις ανωτέρω πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του oga.gr ή στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΟΠΕΚΑ – Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τα pdf που είχε παλαιότερα ο ΟΓΑ δεν υπάρχουν πλέον)

ΟΓΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Οδηγός Ασφαλισμένου

Αθήνα | Ιανουάριος 2 0 1 5

Ο.Γ.Α. - Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων ● Agricultural Insurance Organisation (μετεξελλίχθηκε σε ΟΠΕΚΑ)Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το έτος 1961 (Ν.4169/1961) με σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού της υπαίθρου. Σταδιακά ο φορέας άλλαξε φυσιογνωμία και σήμερα έχει μετεξελιχθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης.

Από 1-1-1998 λειτουργεί στον ΟΓΑ ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 2458/97.

Από την ίδια ημερομηνία καταργήθηκε ο Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης που λειτουργούσε στον ΟΓΑ από 1-1-1988 μέχρι το 1997 και ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης κατέστη καθολικός διάδοχός του.

Με το νέο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ο ΟΓΑ παρέχει στους ασφαλισμένους του ένα σύγχρονο σύστημα κοινωνικής προστασίας, όμοιο με αυτό που έχει θεσπιστεί για τον αστικό πληθυσμό το οποίο βασίζεται αφενός μεν στη βελτίωση και ενίσχυση των παλαιών παροχών του ΟΓΑ, αφετέρου δε στην καθιέρωση νέων παροχών και υπηρεσιών

ΟΓΑ. Οδηγός Ασφαλισμένου
ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ
#Εργόσημο #ΟΓΑ. Online #Υπολογισμός αξίας, καθαρή πληρωμή #εργάτης γης, ημέρες ασφάλισης, εισφορές