Αρχική » Ασφάλιση - Ασφαλιστικά ταμεία » Εργόσημο ΙΚΑ υπολογισμός online αξίας κρατήσεις ασφάλισης
Υπόδειγμα από Εργόσημο ΙΚΑ για υπολογισμό online αξίας, κρατήσεις ασφάλισης κλπ

Εργόσημο ΙΚΑ υπολογισμός online αξίας κρατήσεις ασφάλισης

Εργόσημο ΙΚΑ. Υπολογισμός online, αξίας εργοσήμου, ημέρες ασφάλισης, κρατήσεις εισφορές ανά ταμείο, εργαζόμενο, εργοδότη. Έκδοση, διάθεση, ποιους αφορά κλπ.

Εργόσημο ΙΚΑ. Υπολογισμός online αξίας κρατήσεις ασφάλισης

Το Εργόσημο είναι υποχρεωτικό για την πληρωμή των εργαζομένων που απασχολείτε τακτικά ή περιστασιακά για ιδιωτικές εργασίες ή υπηρεσίες, όπως οικιακή καθαριότητα, ιδιαίτερα μαθήματα, φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων, μικροεπισκευές, κηπουρική και εργασίες γης.

Κρατήσεις, σύνολο και ανά ταμείο, ημέρες ασφάλισης

Ονομαστική αξία εργόσημου & πληρωτέο ποσό σε εργαζόμενο. Ασφαλιστικές Εισφορές Εργοδότη – Εισφορές Εργαζόμενου. Στον υπολογισμό που ακολουθεί απλά επιλέγετε μέθοδο υπολογισμού που επιθυμείτε και μετά συμπληρώνετε μόνο ένα πεδίο.

Εργόσημο ΙΚΑ - επιλογή μεθόδου υπολογισμού

Επιλέξτε από τα tabs / καρτέλες την μέθοδο υπολογισμού που επιθυμείτε

 • 1. Ονομαστική αξία
 • 2. Πληρωτέο ποσό σε εργαζόμενο

Συμπληρώστε μόνο το πεδίο «Ονομαστική αξία εργόσημου» και τα υπόλοιπα θα συμπληρωθούν μόνα τους αυτόματα

1 Εργόσημο ΙΚΑ - Ονομαστική αξία Εργόσημου (καθαρή αμοιβή + κρατήσεις)

Ονομαστική αξία εργόσημου
Σύνολο Εισφορών (εργαζόμενου & εργοδότη)
Πληρωτέο ποσό σε εργαζόμενο

2 Υπολογισμός ημερών ασφάλισης εργαζόμενου

Συνολικές εισφορές
Συντελεστής ημερών ασφάλισης
Ημέρες Ασφάλισης - χωρίς στρογγυλοποίηση
Ημέρες Ασφάλισης με στρογγυλοποίηση

3 Ανάλυση κρατήσεων ανά ταμείο κλπ :

Κλάδος Κύριας Σύνταξης
Κλάδος Ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Κλάδος Ασθένειας & Μητρότητας σε χρήμα
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.)
Κλάδος τ. Ο.Ε.Κ. (εισφορά εργαζόμενου)
Σύνολο κρατήσεων

4 Ανάλυση κρατήσεων εργαζόμενου - εργοδότη κλπ :

Εισφορές Εργοδότη
Εισφορές Εργαζόμενου

Συμπληρώστε μόνο το πεδίο «Πληρωτέο ποσό σε εργαζόμενο» (δηλαδή την αμοιβή του εργαζόμενου που έχετε συμφωνήσει να πάρει καθαρά - στην τσέπη) και τα υπόλοιπα θα συμπληρωθούν μόνα τους αυτόματα

1 Εργόσημο ΙΚΑ - Καθαρή αξία Εργόσημου (πληρωτέο ποσό σε εργαζόμενο)

Πληρωτέο ποσό σε εργαζόμενο
Συντελεστής μετατροπής, πληρωτέο ποσό σε ονομαστική αξία
Σύνολο Εισφορών (εργαζόμενου & εργοδότη)
Ονομαστική αξία εργόσημου

2 Υπολογισμός ημερών ασφάλισης εργαζόμενου

Συνολικές εισφορές
Συντελεστής ημερών ασφάλισης
Ημέρες ασφάλισης χωρίς στρογγυλοποίηση
Ημέρες ασφάλισης με στρογγυλοποίηση

3 Ανάλυση κρατήσεων ανά ταμείο κλπ :

Κλάδος Κύριας Σύνταξης
Κλάδος Ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Κλάδος Ασθένειας & Μητρότητας σε χρήμα
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.)
Κλάδος τ. Ο.Ε.Κ. (εισφορά εργαζόμενου)
Σύνολο κρατήσεων

4 Ανάλυση κρατήσεων εργαζόμενου - εργοδότη κλπ :

Εισφορές Εργοδότη
Εισφορές Εργαζόμενου

Το εργόσημο εκδίδεται από τα ΕΛ.ΤΑ. ή τις Τράπεζες. Από το πληρωτέο ποσό του Εργόσημου παρακρατούνται οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές (25% για το ΙΚΑ και 10% για τον ΟΓΑ), που στη συνέχεια αποδίδονται στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Για τον ΟΓΑ δείτε:

Τι είναι το εργόσημο του ΟΓΑ

Μέσο  πληρωμής  και  ασφάλισης  για  ομάδες  εργαζομένων  οι  οποίοι  δεν  απασχολούνται  σε  σταθερό εργοδότη.

Πρόκειται για ένα ειδικό έντυπο, υπο τον τύπο επιταγής, με μοναδικό αριθμό, που εκδίδεται από τον εργοδότη με τη χρήση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ.

Έκδοση και διάθεση εργοσήμου

Η έκδοση και η εξαργύρωση εργοσήμου γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής (Τράπεζες – ΕΛΤΑ).

 • Το εργόσημο εκδίδεται σε διπλότυπο ή σε 2 αποκόμματα κατά το χρόνο αγοράς του, φέρει μοναδικό αλγοριθμικό αριθμό που εξασφαλίζει την γνησιότητά του και αποτελεί τίτλο αξίας από τη στιγμή της έκδοσής του
 • Το 1ο αντίτυπο ή απόκομμα του εργοσήμου αφορά τον εργοδότη και το 2ο τον εργαζόμενο
 • Το εργόσημο μπορεί να εκδοθεί και να εξαργυρωθεί από τους συνεργαζόμενους φορείς έκδοσης (Τράπεζες – ΕΛΤΑ)

Τι διαδικασία ακολουθούμε

Το εργόσημο μεταβιβάζεται ονομαστικώς από τον εργοδότη στον εν λόγω εργαζόμενο, ως αμοιβή για την παρασχεθείσα εργασία και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόμενους φορείς διαθέσεως με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Συγκεκριμένα:

Ο εργοδότης απευθύνεται στο φορέα έκδοσης (Τράπεζες – ΕΛΤΑ) του εργοσήμου με τον ΑΜΚΑ του, δηλώνει τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, (ΙΚΑ ή ΟΓΑ), το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζομένου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Τι αναγράφεται στο εργόσημο

Τι αναγράφεται στο εργόσημο. Στο αντίτυπο – απόκομμα για τον εργοδότη αναγράφονται

 • Φορέας έκδοσης
 • Φορέας κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ – ΟΓΑ)
 • Μοναδικός αριθμός Εργοσήμου
 • ΑΜΚΑ εργοδότη
 • Ονομαστικά στοιχεία εργοδότη
 • Ποσό εργοσήμου
 • Ασφαλιστικές εισφορές
 • Ημ. έκδοσης Εργοσήμου
 • Ημ. λήξης Εργοσήμου
 • Θέση για αναγραφή Ονομ/μου εργαζομένου

Στο αντίτυπο – απόκομμα για τον εργαζόμενο αναγράφονται

 • Όλα τα προηγούμενα στοιχεία
 • Ημ. πληρωμής
 • Bar Code για την εξαργύρωση

Υπόδειγμα για Εργόσημο ΙΚΑ ή ΟΓΑ ● Υπολογισμός online αξία, εισφορές, ασφάλιση

Εργόσημο ΙΚΑ. Ποσοστό ασφάλισης – Ονομαστική Αξία

Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου των αμειβομένων με «Εργόσημο» προσώπων, υπολογίζονται σε ποσοστό 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του «Εργοσήμου» και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του «Εργοσήμου». | via

Oι ασφαλιστικές εισφορές αφορούν και τα δύο μέρη, δηλαδή εργοδότη (σε αναλογία 15,485% ) και εργαζόμενο (σε αναλογία 9,52%).
Με βάση τα προαναφερόμενα προκειμένου να υπολογισθεί η Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου» (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου» = Καθαρό Ποσό Αμοιβής + Ασφαλιστικές Εισφορές)  δηλαδή το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί από τον εργοδότη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού στους φορείς έκδοσης και εξαργύρωσης «Εργοσήμου» (Ε.Λ.Τ.Α., ΤΡΑΠΕΖΕΣ) το οποίο εμπεριέχει τις Ασφαλιστικές Εισφορές, πρέπει το Καθαρό, προσυμφωνηθέν μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, Ποσό Αμοιβής του δευτέρου να πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 1,333.

Παράδειγμα

Αν για την παρεχόμενη εργασία έχει συμφωνηθεί καθαρό ποσό αμοιβής 600 €, τότε :
600 € Χ 1,333 = 800 € (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου»).
800€ Χ 25% (Ποσοστό Ασφάλισης) = 200 € (Ασφαλιστικές Εισφορές).

Εργόσημο ΙΚΑ. Υπολογισμός ημερών ασφάλισης

Οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ημέρες ασφάλισης ανά έτος.

Οι ημέρες ασφάλισης ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του «Εργοσήμου».

Ποσό Ασφαλιστικών Εισφορών / 11,63 = Ημέρες Ασφάλισης (που έχει παρακρατηθεί μέσω «Εργοσήμου»)

Ο Συντελεστής 11,63 προκύπτει ως εξής : 33,57 € Χ 34,65% (Ποσοστό Ασφάλισης) | via

ΙΚΑ. Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη

ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΙΚΑ. Ασφαλιστικός οδηγός του εργαζόμενου

ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

#Εργόσημο #ΙΚΑ. #Υπολογισμός #online για κρατήσεις, #εισφορές #ημέρες ασφάλισης #εργάτης #γη #oga