Αρχική » Online Web Tools » Διαστάσεις – μεγέθη χαρτιών (Α4, A3). Πίνακες, σύγκριση, εκτύπωση
Διαστάσεις και μεγέθη χαρτιών Α4, Α3, Α5, B, C | Dimensions of a paper sizes – paper size calculator

Διαστάσεις – μεγέθη χαρτιών (Α4, A3). Πίνακες, σύγκριση, εκτύπωση

Διαστάσεις μεγέθη χαρτιών. Χαρτί A, B, C, όλες οι γνωστές διαστάσεις χαρτιού, εκτύπωσης, αφίσα, χάρτες. Χαρτιά, Α4, Α3 κ.ά Υπολογισμός μήκος, ύψος, εμβαδόν.

Διαστάσεις μεγέθη χαρτιών. Σύγκριση, υπολογισμοί, πίνακες

Οι επικρατέστερα διαδεδομένες διαστάσεις χαρτιών έχουν καθοριστεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO International Standard Organisation), που καθιέρωσε μία διεθνή κλίμακα με τρεις διαφορετικές σειρές μεγεθών χαρτιού.

Οι σειρές αυτές αποδίδονται με τα λατινικά γράμματα Α, Β και C.

Κάθε κύρια κατηγορία περιλαμβάνει πολλά μεγέθη χαρτιών. Σε κάθε μία από τις κατηγορίες υπάρχει ένα πρότυπο, που συμβολίζεται με την τιμή 0 (Α0, Β0, C0).

Οι υποδιαιρέσεις του προτύπου συμβολίζονται με αριθμούς 1, 2, 3, κ.λ.π., που ακολουθούν το γράμμα της κατηγορίας (Α1, Α2, Α3 κ.λ.π.). Τα μεγαλύτερα από το πρότυπο χαρτιά χρησιμοποιούν τους ίδιους αριθμούς, αλλά μπροστά από το γράμμα της κατηγορίας (1Β, 2Β, 3Β κ.λ.π.).

Η σειρά Α αποτελείται από μεγέθη που χρησιμοποιούνται ευρύτατα, κυρίως για γενικές εκδοτικές ανάγκες (βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια, φωτογραφία κ.λ.π.).

Η μετάβαση από το πρότυπο σε χαρτιά μικρότερων ή μεγαλύτερων διαστάσεων γίνεται αναλογικά. Η μεγάλη διάσταση της πρώτης υποδιαίρεσης του προτύπου είναι ίση με τη μικρή διάσταση του προτύπου και η μικρή διάσταση της υποδιαίρεσης είναι ίση με το μισό της μεγάλης διάστασης του προτύπου.

Κατ’ αναλογία υπολογίζεται η πρώτη υποδιαίρεση σε σχέση με τη δεύτερη, η δεύτερη σε σχέση με την τρίτη κ.λ.π.

Διαστάσεις μεγέθη χαρτιών Α4, Α3, Α5, B, C, σύγκριση, υπολογισμοί

Dimensions of a paper sizes – paper size calculator

Επιλογή δύο μεγεθών χαρτιών για σύγκριση - μετατροπή
vs
Σύγκριση του τύπου-μέγεθος
Πλάτος
mm
cm
m
Ύψος
mm
cm
m
Εμβαδόν
mm²
cm²
m² 
Σύγκριση με τον τύπο-μέγεθος
Πλάτος
mm
cm
m
Ύψος
mm
cm
m
Εμβαδόν
mm²
cm²
Αναλογίες - Paper Sizes

Σύγκριση δύο μεγεθών χαρτιού σε πλάτος, ύψος, εμβαδόν

Πλάτος
προς
Ύψος
προς
Εμβαδόν
προς

Χαρτιά – Μεγέθη χαρτιού Α (Α0, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8) & Β

ISO 216- international standard (ISO) paper sizes

Η εικόνα δίνει μια οπτική απεικόνιση για το πώς τα μεγέθη χαρτιού Α4 σχετίζονται μεταξύ τους – για παράδειγμα, το χαρτί Α5 είναι το μισό σε μέγεθος του χαρτιού μεγέθους Α4 και χαρτί Α2 είναι το μισός σε μέγεθος του Α1 μέγεθος χαρτιού. Ομοίως για το χαρτί τύπου Β

Α ISO 216- international standard (ISO) paper sizes - Διαστάσεις χαρτιών Α4, Α3, Α5 κλπ, σύγκριση, υπολογισμοί, πίνακες | Dimensions of a paper sizes - paper size calculator
B ISO 216- international standard (ISO) paper sizes - αρτιά, υπολογισμός και πίνακες διαστάσεων Χαρτιού
Μεγέθη του χαρτιού της σειράς Β χρησιμοποιούνται σε πιο εξειδικευμένες χρήσεις, και συγκεκριμένα για πόστερ και χάρτες.

Πίνακας μεγέθη χαρτιού σειράς Α (4A0 έως Α10), σειράς B και σειράς C

Υπάρχει μία αναλογική σχέση μεταξύ των διαστάσεων του κάθε φύλλου, σε όποια κατηγορία και αν αυτό ανήκει.

Η σχέση αυτή ορίζει ότι ο λόγος της μεγάλης διάστασης προς τη μικρή δίνει μία τιμή ίση με 1.414.

Οι διαστάσεις είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε η μεγάλη διάσταση κάθε χαρτιού να είναι ίση με το μήκος της διαγωνίου ενός τετραγώνου που έχει πλευρές ίσες με το μήκος της μικρότερης διάστασής του.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των τυποποιημένων διαστάσεων είναι ότι από τα μεγαλύτερα μπορούν να προέλθουν τα μικρότερα με αναλογική σμίκρυνση και το αντίστροφο.

ISO/DIN paper sizes σε millimetr και ίντσες

A Series Formats B Series Formats C Series Formats
size mm inches mm inches mm inches
0 841 × 1189 33.1 × 46.8 1000 × 1414 39.4 × 55.7 917 × 1297 36.1 × 51.1
1 594 × 841 23.4 × 33.1 707 × 1000 27.8 × 39.4 648 × 917 25.5 × 36.1
2 420 × 594 16.5 × 23.4 500 × 707 19.7 × 27.8 458 × 648 18.0 × 25.5
3 297 × 420 11.7 × 16.5 353 × 500 13.9 × 19.7 324 × 458 12.8 × 18.0
4 210 × 297 8.3 × 11.7 250 × 353 9.8 × 13.9 229 × 324 9.0 × 12.8
5 148 × 210 5.8 × 8.3 176 × 250 6.9 × 9.8 162 × 229 6.4 × 9.0
6 105 × 148 4.1 × 5.8 125 × 176 4.9 × 6.9 114 × 162 4.5 × 6.4
7 74 × 105 2.9 × 4.1 88 × 125 3.5 × 4.9 81 × 114 3.2 × 4.5
8 52 × 74 2.0 × 2.9 62 × 88 2.4 × 3.5 57 × 81 2.2 × 3.2
9 37 × 52 1.5 × 2.0 44 × 62 1.7 × 2.4 40 × 57 1.6 × 2.2
10 26 × 37 1.0 × 1.5 31 × 44 1.2 × 1.7 28 × 40 1.1 × 1.6
#Διαστάσεις και μεγέθη στο #χαρτί. Σύγκριση, υπολογισμοί, πίνακες #Α4 #Α3