Αρχική » Online Web Tools » Διαστάσεις μεγέθη χαρτιών. Σύγκριση, υπολογισμοί, πίνακες
Διαστάσεις και μεγέθη χαρτιών Α4, Α3, Α5, B, C | Dimensions of a paper sizes – paper size calculator

Διαστάσεις μεγέθη χαρτιών. Σύγκριση, υπολογισμοί, πίνακες

Διαστάσεις μεγέθη χαρτιών. Χαρτί A, B, C, όλες οι γνωστές διαστάσεις χαρτιού, εκτύπωσης, αφίσα, χάρτες. Χαρτιά, Α4, Α3 κ.ά Υπολογισμός μήκος, ύψος, εμβαδόν.

Διαστάσεις μεγέθη χαρτιών. Σύγκριση, υπολογισμοί, πίνακες

Οι επικρατέστερα διαδεδομένες διαστάσεις χαρτιών έχουν καθοριστεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO International Standard Organisation), που καθιέρωσε μία διεθνή κλίμακα με τρεις διαφορετικές σειρές μεγεθών χαρτιού.

Οι σειρές αυτές αποδίδονται με τα λατινικά γράμματα Α, Β και C.

Κάθε κύρια κατηγορία περιλαμβάνει πολλά μεγέθη χαρτιών. Σε κάθε μία από τις κατηγορίες υπάρχει ένα πρότυπο, που συμβολίζεται με την τιμή 0 (Α0, Β0, C0).

Οι υποδιαιρέσεις του προτύπου συμβολίζονται με αριθμούς 1, 2, 3, κ.λ.π., που ακολουθούν το γράμμα της κατηγορίας (Α1, Α2, Α3 κ.λ.π.). Τα μεγαλύτερα από το πρότυπο χαρτιά χρησιμοποιούν τους ίδιους αριθμούς, αλλά μπροστά από το γράμμα της κατηγορίας (1Β, 2Β, 3Β κ.λ.π.).

Η σειρά Α αποτελείται από μεγέθη που χρησιμοποιούνται ευρύτατα, κυρίως για γενικές εκδοτικές ανάγκες (βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια, φωτογραφία κ.λ.π.).

Η μετάβαση από το πρότυπο σε χαρτιά μικρότερων ή μεγαλύτερων διαστάσεων γίνεται αναλογικά. Η μεγάλη διάσταση της πρώτης υποδιαίρεσης του προτύπου είναι ίση με τη μικρή διάσταση του προτύπου και η μικρή διάσταση της υποδιαίρεσης είναι ίση με το μισό της μεγάλης διάστασης του προτύπου.

Κατ’ αναλογία υπολογίζεται η πρώτη υποδιαίρεση σε σχέση με τη δεύτερη, η δεύτερη σε σχέση με την τρίτη κ.λ.π.

Διαστάσεις μεγέθη χαρτιών Α4, Α3, Α5, B, C, κλπ, σύγκριση, υπολογισμοί

Dimensions of a paper sizes – paper size calculator

Τύπος :
Τύπος:
 Αναλογίες και σύγκριση δύο μεγεθών χαρτιού

Χαρτιά – Μεγέθη χαρτιού Α (Α0, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8) και Β

ISO 216- international standard (ISO) paper sizes

Η εικόνα δίνει μια οπτική απεικόνιση για το πώς τα μεγέθη χαρτιού Α4 σχετίζονται μεταξύ τους – για παράδειγμα, το χαρτί Α5 είναι το μισό σε μέγεθος του χαρτιού μεγέθους Α4 και χαρτί Α2 είναι το μισός σε μέγεθος του Α1 μέγεθος χαρτιού. Ομοίως για το χαρτί τύπου Β

Α ISO 216- international standard (ISO) paper sizes - Διαστάσεις χαρτιών Α4, Α3, Α5 κλπ, σύγκριση, υπολογισμοί, πίνακες | Dimensions of a paper sizes - paper size calculator
B ISO 216- international standard (ISO) paper sizes - αρτιά, υπολογισμός και πίνακες διαστάσεων Χαρτιού
Μεγέθη του χαρτιού της σειράς Β χρησιμοποιούνται σε πιο εξειδικευμένες χρήσεις, και συγκεκριμένα για πόστερ και χάρτες.

Πίνακας μεγέθη χαρτιού σειράς Α (4A0 έως Α10), σειράς B και σειράς C | ISO 216- international standard (ISO) paper sizes

Υπάρχει μία αναλογική σχέση μεταξύ των διαστάσεων του κάθε φύλλου, σε όποια κατηγορία και αν αυτό ανήκει.

Η σχέση αυτή ορίζει ότι ο λόγος της μεγάλης διάστασης προς τη μικρή δίνει μία τιμή ίση με 1.414.

Οι διαστάσεις είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε η μεγάλη διάσταση κάθε χαρτιού να είναι ίση με το μήκος της διαγωνίου ενός τετραγώνου που έχει πλευρές ίσες με το μήκος της μικρότερης διάστασής του. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των τυποποιημένων διαστάσεων είναι ότι από τα μεγαλύτερα μπορούν να προέλθουν τα μικρότερα με αναλογική σμίκρυνση και το αντίστροφο.

ISO/DIN paper sizes σε millimetr και ίντσες
A Series FormatsB Series FormatsC Series Formats
sizemminchesmminchesmminches
0841 × 118933.1 × 46.81000 × 141439.4 × 55.7917 × 129736.1 × 51.1
1594 × 84123.4 × 33.1707 × 100027.8 × 39.4648 × 91725.5 × 36.1
2420 × 59416.5 × 23.4500 × 70719.7 × 27.8458 × 64818.0 × 25.5
3297 × 42011.7 × 16.5353 × 50013.9 × 19.7324 × 45812.8 × 18.0
4210 × 2978.3 × 11.7250 × 3539.8 × 13.9229 × 3249.0 × 12.8
5148 × 2105.8 × 8.3176 × 2506.9 × 9.8162 × 2296.4 × 9.0
6105 × 1484.1 × 5.8125 × 1764.9 × 6.9114 × 1624.5 × 6.4
774 × 1052.9 × 4.188 × 1253.5 × 4.981 × 1143.2 × 4.5
852 × 742.0 × 2.962 × 882.4 × 3.557 × 812.2 × 3.2
937 × 521.5 × 2.044 × 621.7 × 2.440 × 571.6 × 2.2
1026 × 371.0 × 1.531 × 441.2 × 1.728 × 401.1 × 1.6
#Διαστάσεις και μεγέθη στο #χαρτί. Σύγκριση, υπολογισμοί, πίνακες #Α4 #Α3 #αφίσες #εκτύπωση