Αρχική » Απασχόληση - Εργασία » ΑΣΕΠ. Θέσεις εργασίας με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
Θέσεις εργασίας με σύμβαση Μίσθωσης Έργου

ΑΣΕΠ. Θέσεις εργασίας με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

ΑΣΕΠ Συμβάσεις έργου. Πίνακας θέσεων εργασίας με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ). Φορέας, τηλέφωνα, αριθμός ανακοίνωσης ΣΜΕ, κατηγορία, κλάδος, ειδικότητα κλπ.

ΑΣΕΠ. Θέσεις εργασίας με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).

Πίνακας θέσεων εργασίας μέσω ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού / Φορέων) με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).

Φορέας, τηλέφωνο για πληροφορίες, αριθμός ανακοίνωσης ΣΜΕ, Κατηγορία – Κλάδος – Ειδικότητα (ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ – ΥΕ), αριθμός ατόμων – θέσεων, διάρκεια σύμβασης σε μήνες, ημερομηνία έγκρισης ΑΣΕΠ, ημερομηνία ανάρτησης ανακοίνωσης στο φορέα, ημερομηνία ανάρτηση πινάκων κατάταξης στο φορέα και παρατηρήσεις.

ΑΣΕΠ  Πίνακας Θέσεων  – Απασχόληση με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Δείτε τις θέσεις εργασίας κατεβάζοντας το σχετικό αρχείο.

Προθεσμίες υποβολής: Η ενημέρωση των ημερομηνιών ανάρτησης της ανακοίνωσης και των πινάκων κατάταξης γίνεται με ευθύνη των Φορέων. Διάθεση – Υποβολή αιτήσεων – Λοιπές πληροφορίες: Στους αρμόδιους Φορείς. Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ. Έντυπα: Εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ) .

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου

Σύμφωνα λοιπόν με τις προεκταθείσες διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 επιτρέπεται στους Ο.Τ.Α. η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος, με φυσικά πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών ή τη διενέργεια εργασιών.

Για να είναι νόμιμη η σύναψη των συμβάσεων αυτών πρέπει να μη υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, δηλαδή να πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου, οι οποίες συνάπτονται μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Οι συμβάσεις αυτές δεν πρέπει να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, που δεν έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα, αλλά προέρχονται από έκτακτα γεγονότα ή ανακύπτουν περιοδικά και έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια (μέχρι ένα έτος), η οποία δεν δικαιολογεί την απασχόληση μόνιμου προσωπικού ή που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις που δεν κατέχουν οι υπηρετούντες υπάλληλοι και επιβάλλεται να καλυφθούν μέχρι την πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

Επειδή υπάρχει διαρκής αμφισβήτηση σχετικά με τις συμβάσεις αυτές, κρίνουμε απαραίτητο να αποσαφηνίσουμε την έννοια των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα, μίσθωση έργου είναι η σύμβαση που έχει ως περιεχόμενο την εκτέλεση έργου από τον ένα συμβαλλόμενο (εργολάβος) χάριν του άλλου (εργοδότης) έναντι αμοιβής. Ως έργο νοείται η επίτευξη οποιουδήποτε αποτελέσματος (π.χ. κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση αγαθών, παροχή υπηρεσίας, εκπόνηση μελέτης, κ.λ.π.).

Επίσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 648 του Αστικού Κώδικα, μίσθωση εργασίας είναι η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την παροχή εργασίας από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλο έναντι μισθού.

Η μίσθωση έργου διαφέρει από τη μίσθωση εργασίας, διότι στη μίσθωση έργου οι συμβαλλόμενοι δεν αποβλέπουν στην κατεξοχήν παροχή εργασίας, αλλά στην εκτέλεση του έργου, δηλαδή στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

#ΑΣΕΠ. Δες τις νέες θέσεις εργασίας - πίνακας με Συμβάσεις Έργου #εργασία #απασχόληση