Αρχική » Απασχόληση - Εργασία » ΑΣΕΠ (ΣΟΧ – ΣΜΕ). Προσλήψεις, διαγωνισμοί και νέες θέσεις εργασίας
ΑΣΕΠ logo | Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

ΑΣΕΠ (ΣΟΧ – ΣΜΕ). Προσλήψεις, διαγωνισμοί και νέες θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ προσλήψεις – διαγωνισμοί. Νέες θέσεις εργασίας για Εποχικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ). Ανακοινώσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού καθαριότητας & φύλαξης

ΑΣΕΠ. Ο Θεσμός και η συμβολή του στη Δημόσια Διοίκηση  – προσλήψεις

ΑΣΕΠ. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού / Φορέων ● Supreme Council for Civil Personnel Selection (ASEP)

Το ΑΣΕΠ συγκροτείται από 28 μέλη (Πρόεδρο, 3 Αντιπροέδρους, 24 Συμβούλους), οι οποίοι επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Η Ολομέλεια, η Ελάσσων Ολομέλεια και τα 5 Τμήματα λειτουργούν ως συλλογικά όργανα, με συγκεκριμένες ιεραρχημένες αρμοδιότητες στη λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη του ΑΣΕΠ είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας και ιδίως πρόσωπα που έχουν διατελέσει ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτατα στελέχη δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Στις κύριες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται:

 • Η επιλογή του τακτικού προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • Ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • Η εποπτεία της αξιολόγησης του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της ορθολογικής αξιοποίησης – ανακατανομής του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και
 • Ο έλεγχος παράνομων προσλήψεων, από Συμβούλους – Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ με την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.

ΑΣΕΠ. Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – Εποχικό προσωπικό

Στον Πίνακα θέσεων εργασίας για Εποχικό Προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού / Φορέων) θα βρείτε τις πληροφορίες:

 • Φορέας της πρόσληψης
 • Τηλέφωνο για πληροφορίες
 • Αριθμός ανακοίνωσης ΣΟΧ
 • Νομός της θέσης εργασίας
 • Κατηγορία – Κλάδος – Ειδικότητα (ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ – ΥΕ)
 • Αριθμός ατόμων – θέσεων,
 • Διάρκεια σύμβασης σε μήνες
 • Ημερομηνία έγκρισης ΑΣΕΠ
 • Ημερομηνία ανάρτησης ανακοίνωσης στο φορέα
 • Ημερομηνία ανάρτηση πινάκων κατάταξης στο φορέα και
 • Τυχόν παρατηρήσεις

ΑΣΕΠ. Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – Εποχικό προσωπικό

Δείτε και κατεβάστε τον αρχείο με τον αναλυτικό «Πίνακα θέσεων εργασίας για Εποχικό Προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ» (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού / Φορέων):

ΑΣΕΠ. Θέσεις εργασίας με σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).

Δείτε και κατεβάστε τον αρχείο με τον αναλυτικό «Πίνακα θέσεων εργασίας για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου»:

Προθεσμίες υποβολής: Η ενημέρωση των ημερομηνιών ανάρτησης της ανακοίνωσης και των πινάκων κατάταξης γίνεται με ευθύνη των Φορέων. Διάθεση – Υποβολή αιτήσεων – Λοιπές πληροφορίες: Στους αρμόδιους Φορείς. Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ. Έντυπα: Εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ) .

Ανακοινώσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού καθαριότητας & φύλαξης

Δείτε και κατεβάστε τον αρχείο με τον αναλυτικό πίνακα με «Ανακοινώσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού καθαριότητας & φύλαξης (Άρθρο όγδοο Ν.4506/2017)»

Απόσπασμα από το Άρθρο όγδοο – Νόμος 4506/2017

Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης των Υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξαρτήτων αρχών, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για τις προσλήψεις του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄280)

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου και εξαρτημένη εργασία

Σύμφωνα λοιπόν με τις προεκταθείσες διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 επιτρέπεται στους Ο.Τ.Α. η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος, με φυσικά πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών ή τη διενέργεια εργασιών.

Για να είναι νόμιμη η σύναψη των συμβάσεων αυτών πρέπει να μη υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία, δηλαδή να πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου, οι οποίες συνάπτονται μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Οι συμβάσεις αυτές δεν πρέπει να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, που δεν έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα, αλλά προέρχονται από έκτακτα γεγονότα ή ανακύπτουν περιοδικά και έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια (μέχρι ένα έτος) και…

Η οποία δεν δικαιολογεί την απασχόληση μόνιμου προσωπικού ή που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις που δεν κατέχουν οι υπηρετούντες υπάλληλοι και επιβάλλεται να καλυφθούν μέχρι την πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

Επειδή υπάρχει διαρκής αμφισβήτηση σχετικά με τις συμβάσεις αυτές, κρίνουμε απαραίτητο να αποσαφηνίσουμε την έννοια των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα, μίσθωση έργου είναι η σύμβαση που έχει ως περιεχόμενο την εκτέλεση έργου από τον ένα συμβαλλόμενο (εργολάβος) χάριν του άλλου (εργοδότης) έναντι αμοιβής.

Ως έργο νοείται η επίτευξη οποιουδήποτε αποτελέσματος (π.χ. κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση αγαθών, παροχή υπηρεσίας, εκπόνηση μελέτης, κ.λ.π.).

Επίσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 648 του Αστικού Κώδικα, μίσθωση εργασίας είναι η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την παροχή εργασίας από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλο έναντι μισθού.

Η μίσθωση έργου διαφέρει από τη μίσθωση εργασίας, διότι στη μίσθωση έργου οι συμβαλλόμενοι δεν αποβλέπουν στην κατεξοχήν παροχή εργασίας, αλλά στην εκτέλεση του έργου, δηλαδή στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

#ΑΣΕΠ. Δες τις νέες θέσεις εργασίας - πίνακας για προσωπικό #εργασία #απασχόληση