Αρχική » Υπολογισμοί - Calculators » Ηλεκτρικό Ρεύμα. Υπολογισμός μονάδων ρεύματων (watt, αμπέρ, βολτ)
Γυναίκα αγοράζει λαμπτήρες από ηλεκτρολογικό κατάστημα | Ρεύμα υπολογισμός amps - αμπερ, volts - βολτ, watts - βατ, ohms - ωμ

Ηλεκτρικό Ρεύμα. Υπολογισμός μονάδων ρεύματων (watt, αμπέρ, βολτ)

Ηλεκτρικό Ρεύμα. Υπολογισμός online των watts (βατ), volts (βολτ), amps (αμπέρ), ohms (ωμ). Τάση, ένταση, χωρητικότητα, κατανάλωση ενέργειας.

Ρεύμα υπολογισμός amps – αμπερ, volts – βολτ, watts – βατ, ohms – ωμ

Ηλεκτρικό Ρεύμα. Υπολογίστε online την μαθηματική σχέση μεταξύ μονάδων που αφορούν το Ηλεκτρικό ρεύμα όπως watts (βατ), volts (βολτ), amps (αμπέρ), ohms (ωμ). Μετρήστε την τάση, ένταση, χωρητικότητα, κατανάλωση ενέργειας.

Υπολογισμός τάση, ένταση, χωρητικότητα, κατανάλωση ενέργειας

Watts – Volts – Amps – Ohms calculator – calculation

Οδηγίες : Συμπληρώστε τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα πεδία και τα άλλα δύο θα συμπληρωθούν αυτόματα

watts (βατ):
volts (βολτ) :
amps (αμπέρ):
ohms (ωμ) :

Τάση, ένταση, χωρητικότητα και κατανάλωση ενέργειας

Οι συντομογραφίες που συναντάμε πολλές φορές στις ηλεκτρικές συσκευές είναι  :

  • Watts (βατ)
  • Amps (αμπέρ)
  • Volts (βολτ)
  • Watt/hours (βατώρες)
  • Amp/hours (αμπερώρια)

Ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού – Electrical Resistance

Η ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού είναι η δυσκολία (αντίσταση) που παρουσιάζεται στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος δια μέσου ενός αγωγού.

Η αντίθετη έννοια ονομάζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα, η οποία αναφέρεται στην ευκολία διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις μπορούν να παραλληλιστούν με την ιδέα της μηχανικής τριβής.

Στο Διεθνές σύστημα μονάδων (SI) η μονάδα ηλεκτρικής αντίστασης μετριέται σε Ωμ (και συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα Ω), ενώ η ηλεκτρική αγωγιμότητας μετριέται σε μονάδα siemens (S).Ρεύμα κομπιουτεράκι

Όλα τα υλικά παρουσιάζουν κάποια μορφή αντίστασης εκτός από τα υπεραγώγιμα υλικά τα οποία έχουν αντίσταση μηδέν.

Η αντίσταση (R) είναι μια μονάδα η οποία ορίζεται ως το κλάσμα της τάσης του υλικού (V) προς το ρεύμα (I). Η αγωγιμότητα (G) ορίζεται ως το ανάποδο.

Ωμική Ηλεκτρική Αντίσταση

Ωμική Ηλεκτρική αντίσταση είναι το μέγεθος με το οποίο προσμετράται η δυσχέρεια στην έλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από ένα υλικό, όταν το υλικό αυτό δε φέρει ιδιάζον σχήμα, ώστε να μην αναπτύσσονται επιπλέον ηλεκτρικές ιδιότητες οφειλόμενες σε χωρητικά ή επαγωγικά φαινόμενα.

Η ωμική αντίσταση, μετρούμενη σε ευθύγραμμο αγωγό που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο προκαλεί η εφαρμογή μιας διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού στα άκρα του, ορίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς δυναμικού προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος:

$$ R = V / I $$

όπου:
R: Η αντίσταση που εμφανίζει το αντικείμενο (σε ohms)
V: Η διαφορά δυναμικού/τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του αντικειμένου (σε volts)
I: Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το αντικείμενο (σε amperes)

Ωμ (Ohm) (μονάδα μέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης )

Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης στο Διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι το Ωμ (στα Αγγλικά Ohm), το οποίο συμβολίζεται ως (Ω) και πήρε την ονομασία αυτή από τον Γερμανό φυσικό Γκέοργκ Ωμ (Georg Ohm) και ορίζεται ως

$$ 1Ω = (1V) / (1A) $$

Η ηλεκτρική αντίσταση είναι εξ ορισμού αντίθετη έννοια της αγωγιμότητας. Υλικά που είναι μονωτές έχουν μεγάλη αντίσταση, ενώ υλικά που είναι αγωγοί έχουν μικρή αντίσταση.

Η αντίσταση μπορεί να μην είναι σταθερή, αλλά να αλλάζει ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες, ή να εξαρτάται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα ορίζεται ως το αντίστροφο μέγεθος της αντίστασης.

Υλικά στα οποία η αντίσταση είναι σταθερή ονομάζονται αντιστάτες (κοινά ονομαζόμενες «αντιστάσεις»).

Συνήθως, αυτά τα υλικά είναι οι αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος. Η σταθερότητα της αντίστασης είναι ο νόμος που διατύπωσε ο Γκέοργκ Ωμ, ο νόμος του Ωμ.

Νόμος του Ωμ –  Ohm’s Law

Ο Νόμος του Ωμ (στα Αγγλικά Ohm’s Law) συνδέει την Τάση, την Ένταση και την Αντίσταση. Υπάρχουν δύο νόμοι του Ωμ, ο νόμος του Ωμ ανοιχτού κυκλώματος που αναφέρεται σε αντιστάτη και ο νόμος του Ωμ κλειστού κυκλώματος.

Online #Υπολογισμός #watts volts, amps. Τάση, ένταση και ενέργεια για το #ηλεκτρικό #ρεύμα