Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Αστρονομία απόσταση. Υπολογισμός online – Μετατροπή μονάδων μέτρησης
Space anime παραπέμπει στην Αστρονομία, στις Αστρονομικές αποστάσεις και στην Μετατροπή μονάδων μέτρησης. Παρσέκ, έτος φωτός

Αστρονομία απόσταση. Υπολογισμός online – Μετατροπή μονάδων μέτρησης

Αστρονομία απόσταση – μήκος. Μετατροπή, υπολογισμός online μονάδων μέτρησης. Παρσέκ (parsec), αστρονομική μονάδα, έτος φωτός κά. Astronomical Unit Converter.

Μήκος – απόσταση σε αστρονομία –  Μετατροπή μονάδων μέτρησης

Astronomical Unit Converter –  Astronomical Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα μέτρησης Αστρονομίας


Στην μονάδα μέτρησης ΑστρονομίαςΑστρονομία – Astronomy

Η Αστρονομία (αγγλικά Astronomy, διεθνής όρος εκ των ελληνικών λέξεων «ἄστρον» + «νέμω») είναι η φυσική επιστήμη που ερευνά όλα τα ουράνια σώματα

Άστρα, γαλαξίες, νεφελώματα, πλανήτες (συμπεριλαμβανομένης της Γης) δορυφόροι, αστεροειδεις, κομήτες και άλλα

Ερευνά τη Φυσική, τη Χημεία, την προέλευση και την εξέλιξη τέτοιων αντικειμένων, τα φαινόμενα που συμβαίνουν στον χώρο έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, τα οποία συμπεριλαμβάνουν εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων, εκλάμψεις ακτίνων γ και κοσμική ακτινοβολία μικροκυμάτων υποβάθρου.

Ένα σχετικό αλλά διακριτό θέμα αποτελεί η Κοσμολογία, που ασχολείται με τη μελέτη του σύμπαντος ως ολότητα | via

Μήκος – απόσταση σε αστρονομία – Μονάδες μέτρησης

Αστρονομία απόσταση - Μετατροπή μονάδων μέτρησης μήκους σε αστρονομίαπαρσέκ – parsec, αστρονομική μονάδα – astronomical unit (AU), kilometer (km), meter (m), mile (mi), έτος φωτός -light-year (Julian), light-year (Gregorian), light-year (traditional), light-year (tropical / solar), light-week, light-day, light-hour, light-minut, light-second

Παρσέκ (parsec) – μονάδα μέτρησης μήκους (αποστάσεων)

Το παρσέκ (parsec) είναι μονάδα μέτρησης μήκους (αποστάσεων) στην αστρονομία.

Αντιστοιχεί σε περίπου 3,26 έτη φωτός, το οποίο είναι περίπου 30,9 τρισεκατομύρια (3,09 × 1013 ) χιλιόμετρα

Παρσέκ ονομάζεται η απόσταση στην οποία ένας αστέρας παρουσιάζει ετήσια παράλλαξη ίση προς ένα δεύτερολεπτό της μοίρας (1”).

Η απόσταση αυτή λαμβάνεται πολύ συχνά ως μονάδα μέτρησης των αποστάσεων στις αστρονομικές παρατηρήσεις.

Η ονομασία του μέτρου παρσέκ είναι σύντμηση των λέξεων παράλλαξη + σεκόντ (δευτερόλεπτο) και συμβολίζεται διεθνώς ως pc.

Η απόσταση του ενός παρσέκ είναι σχετικά μεγάλη για τις αποστάσεις των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος από τη Γη και σ’ αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείται η αστρονομική μονάδα (1 AU).

Όλοι οι γνωστοί αστέρες απέχουν απόσταση μεγαλύτερη του ενός παρσέκ από τη Γη | via

Αστρονομική μονάδα  – astronomical unit (AU)

Η Αστρονομική Μονάδα (α.μ.) είναι μονάδα μέτρησης αποστάσεων. Είναι ίση με 149.597.870.700 μέτρα

Παλιότερα η Αστρονομική μονάδα οριζόταν ως η μέση απόσταση της Γης από τον Ήλιο.

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αποστάσεων μέσα στο Ηλιακό Σύστημα (π.χ. της απόστασης κάποιου σώματος από τον Ήλιο). Το διεθνές σύμβολό της είναι το AU (από το αγγλικό Astronomical Unit) και στην ελληνική α.μ. | via

Έτος φωτός –  light year

Το έτος φωτός είναι μονάδα μέτρησης μήκους – απόστασης (και όχι χρόνου).

Ορίζεται ως η απόσταση που θα ταξιδέψει ένα φωτόνιο, κινούμενο στο κενό, μακριά από μάζες και ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σε ένα Ιουλιανό έτος (365,25 ημέρες με 86.400 δευτερόλεπτα η καθεμιά). Το σύμβολό του είναι το ly (από το αγγλικό light year). | via

Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης απόστασης σε #Αστρονομία ● Έτος φωτός #Παρσέκ #AstronomicalUnit